Presentació

El projecte Mimesi té com a objectiu primordial establir el pensament literari a l'àmbit català durant el Renaixement, el Barroc i la Il·lustració, i vincular-lo a la reflexió teòrica europea sobre literatura. 

Mimesi, Μiμησις, Imitatio, Imitació són la clau de volta que concentra la definició de les arts creatives al contínuum que es projecta des de l’Antiguitat grecollatina fins al Romanticisme: mimesi com a imitació mecànica de la realitat, mimesi com a recreació fictícia de la realitat, mimesi com a ús intertextual de creacions literàries, mimesi con a emulació.

Els teòrics de l’època moderna a l'àmbit català es pregunten, com els seus homòlegs d’arreu d’Europa, què és la literatura, quins elements clau conformen la literarietat d'un text, quins gèneres interessa definir i què els caracteritza, quina és la finalitat última d’un text literari, com s’han d’integrar els paràmetres de la retòrica en l'anàlisi de la literatura... Les respostes són diverses i tenen un gruix també divers, però hi són. El projecte exhuma les idees teoricoliteràries produïdes dins d’aquest àmbit geogràfic, les analitza, n'avalua la importància, les edita i les contextualitza dins de l'àmbit europeu. Els tractats de Joan Lluís Vives, Antoni Llull, Pere Joan Núñez, Vicent Mariner, Joan Baptista Escardó, Gregori Mayans, Joan Andrés o Antoni de Capmany són claus per establir aquest pensament, però també centenars de textos que han passat desapercebuts i, en canvi, són importants, si s'insereixen en un sistema que permeti explicar-los, interpretar-los i valorar-los.

Els textos teòrics objecte d'estudi inclouen tractats específicament dedicats a la poètica, però també comentaris a poètiques clàssiques i modernes, comentaris a creacions literàries en forma de lliçons acadèmiques, discursos o materials liminars a les edicions, retòriques, històries generals de la literatura, obres morals o tractats sobre les passions. A través d'aquests textos el projecte estableix els conceptes clau de poètica a l'època i els vincula a les tradicions culturals que els expliquen.

El pensament literari és determinant per valorar l'opció de cada escriptor i l'horitzó d'expectatives dels lectors de l'època, de manera que els resultats de la investigació condicionen també la visió actual de la literatura del Renaixement, el Barroc i la Il·lustració. Per això el projecte impulsa igualment edicions crítiques de textos literaris i articula una història de la literatura catalana de l'edat moderna.