Ano que hastra o nove vén xiando, bon e moito pan vén anunciando
Language or variety: 
Literal translation: 

Año que hasta el nueve viene helando, bueno y mucho pan viene anunciando

Gloss: 
Comments: 

En gallego normativo, ata y xeando, en lugar de hastra y xiando. Por otra parte, bon es un dialectalismo muy común.

Categorization
Chronology: 
Meteorology: 
Sources
Displaying 1 - 1 of 1 (page 1 of 1)
Author Title Edition In source
VÁZQUEZ SACO, Francisco Refraneiro galego e outros materiais de tradición oral [núm. 5 de Cadernos de Fraseoloxía Galega] Editorial:
Xunta de Galicia / Consellería de Educación e Ordenación Universitaria / Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades
Place of edition:
Santiago de Compostela
Publication date:
2003
Page:
49
Proverb number:
1118
Volume:
5