abrucès (varietat de la regió italiana dels Abruços)

Fitxes de refranys

Mostrant 1 - 20 de 37 (pàgina 1 de 2)
Textordenació descendent
A la Cannelora, se fiocca o piove, l'immerne è ffora; se ssole sulegne l'immerne è ffrégne

A la Cannəllòrə ə la Bbiasciòlə sə ccə nangu̯ə ə ssə ccə piòvə da l’immèrnə samə fòrə, sə ccə fa lu sularillə trònda jurnə də mmərnarillə

A lla cannəlórə ju vìərnə sə nə va fórə

Archevènie de la sere, tutte lu mónne si rasserene; archevènie de la dumane, tutte lu mónne si 'mpantane

Bbricitólə ə cannilórə / si cci nòngu̯ə ə ssi cci pióvə, / si cci férə lu sullitèllə, / sémə m mèʒʒə a ll’invirnitèllə, / si cci férə lu sóli bbónə, / da l’immèrnə sémə fórə

Cā cannəlórə, a vərnatə jè šciutə fórə

Cannilòrə, sə ccə šta lu solətillə, / jèmə m mèʒʒə a lu vərnillə, sə ccə šta lu sèlə bbònə, / da l’immèrnə sèmə fòrə

Cilə a ttòppə də lanə si nim bbiéu̯və ujjə, piéu̯və dumanə

Écchə la cannəlórə ; / la mbərnatə à šcitə daforə ; / chji sa bbén gundà / qu̯aranda jórnə a da fà. Rəspónnə j’aucatə : / – Ne jèšcə la mbərnatə, / sə nə scòppə l’aucatə

Fiòcca o piòve nella Cannelòra, l’immérno è ffòra, se ppó fa no solatéjjo, stémo a mméso l’immernéjjo

Ju sólə də marzə la ggiòvəna l’accidə, la vacchja l’ammazza

La cannəlórə, la vərnatə è šciutə fórə ; / arrəspónnə Sandə Bbiagə : / – La vərnatə angórə trascə

La linə šta ggiacciatə, lu marənarə adà šta rittə

La näva marzaròla dura quanda la sòcər’i lla nóra

La néva marzulinə dura da la sér’a la matinə

La nèvə də dicíəmbrə a lla tèrrə cə mèttə i víərmə

La névə də marzə é ccómə na uazzə

Lu harbinə pòrtə lu ffiaschə arrét’a la schjinə

Luna m bbiédə, marənarə aggiacciatə, lun’aggiacciatə, marənarə m biédə

Mó vé la cannəlórə, / da lu mmiòrnə sémmə fórə ; / Ma sə ppióvə o tira vèndə, / a ju mmiòrnə sémmə déndrə

Pàgines