abrucès (varietat de la regió italiana dels Abruços)

Fitxes de refranys

Mostrant 21 - 37 de 37 (pàgina 2 de 2)
Textordenació descendent

N ʒanda Catarina la nève n gim’alla špina

Natale cójjo sòlo, Pasqu̯a cójjo tizzóno

Natale sénʒa luna sètte névi sópre una

Nélla cannelóra che ffiócca o che ppióve l’immèrno è ffóre ; se ffa sóle solèglio štémo a mmèʒʒo l’immernarèglio

Nòvə di innérə tutt’accerə

Nòvə du furberə é ttuttə selə

Pióvə ə fférə lu sólə, tuttə lə vicchjə va nn’ammórə

Pröma Natälə né ffraddə ə nné ffämə ; dòpə Natälə fradd’ə ffäme

Quande piove a lu mese di ggiugne tutte lu monne si disctrujie

Qu̯anda la mundagnə sə calə lə bbrachə, vìnnətə lu cappèllə e ccúmbratə la caprə ; qu̯andə sə mèttə lu cappèllə, vìnnətə la crapə ə ccùmbrətə lu cappèllə

Qu̯andə də ggiuvəddì lu sólə nʒacchə, primə də dumènəch’avémə l’acqu̯ə

Qu̯andə la məndagnə sə mèttə ḍi cappèḍḍə, u̯ìnnətə lə crapə ə ccumbrə ḍi manteḍḍə ; qu̯andə la məndagnə sə ʃbbrachə, u̯innə lə crapə ə ccumbrə ḍi mantèḍḍə

Qu̯ann’a Mmajjano piòve e a Vvejjino fiòcca, fecúrate che ffa n-gim’a lla Ròcca

Sandə Bbièscə, la cannilòrə, / si cci férə nèngu̯ə e ssi cci pióvə, / si cci férə li sullarèllə / sòmə m mèʒʒə a lu virnarèllə ; / si cci férə lu sòlə bbònə, / sòmə m mèzzə a la štaggiònə

Sandə Martinə la névə pə lə spinə

Sólə scurə d’auštə pòrta la nävə pə ttuttə l’immèrnə

Sə ppióvə a ssanda Bbəbbianə, pióvə nu mésə ə nna səttəmanə

Pàgines