L’aragonès avui / L’aragonés güé / El aragonés hoy

 

Universitat de Barcelona / Centro Aragonés de Barcelona

13 i 14 de juny de 2014

Presentació / Presentazión

Coincidint amb la lluna plena de juny de 2014, la trobada L’aragonès avui pretén reunir a la Universitat de Barcelona representants del món acadèmic i de l’associacionisme cultural en un decidit exercici de “transversalitat” civicocientífica.

Els dos ponents convidats a la trobada són referents en el món de la filologia:

Ramón de Andrés, professor titular del Departament de Filologia Espanyola de la Universitat d’Oviedo (Universidá d’Uviéu).

Juan Carlos Moreno Cabrera, catedràtic del Departament de Lingüística, Llengües Modernes, Lògica i Filosofia de la Ciència de la Universitat Autònoma de Madrid.

El bloc acadèmic es completarà amb comunicacions vinculades al tema general Projectes i experiències per a l’estudi i la promoció de la llengua aragonesa. Es presentaran l’exposició L’aragonés, luenga biba i diverses propostes culturals. Entre aquestes últimes, una actuació musical i una visita guiada als llocs amb significat aragonès de la ciutat de Barcelona.

 

José Enrique Gargallo
President del comitè organitzador

Pau Arbués
Secretari del comitè organitzador

Contacte: aragonesgue@centroaragones.org

 

Coinzidindo con a luna plena de chunio, a trobada L’aragonés güé pretende reunir en a Unibersidá de Barzelona a representans d’o mundo academico y de l’asoziazionismo cultural en un dezidiu exerzizio de “transbersalidá” zebico-zientifica.

Os dos ponens combidaus a l’alcuentro están referens a l’ambito d’a filolochía:

Ramón de Andrés, profesor tetular d’o Departamén de Filolochía Española d’a Unibersidá d’Obieu (Universidá d’Uvieu).

Juan Carlos Moreno Cabrera, catedratico d’o Departamén de Lingüistica, Lenguas Mudernas, Loxica y Filosofía d’a Zenzia d’a Unibersidá de Madrí.

O bloque academico estará completau con comunicazions binculadas á o tema cheneral Proyeutos y esperenzias ta o estudio y a promozión d’a lengua aragonesa. Amás, se presentarán a esposizión L’aragonés, luenga biba y dibersas propuestas culturals. Entre istas ultimas, una autuazión mosical y una besita enfilada á os puestos con bel significau aragonés d’a ziudá de Barzelona.

 

José Enrique Gargallo
Presidén del comité organizador

Pau Arbués
Secretario del comité organizador

Contacto: aragonesgue@centroaragones.org