Inscripcions / Inscrizions

El preu de la inscripció general és de 40€ i inclou: la documentació de la trobada, que es lliurarà en el punt de registre de la Facultat de Filologia de la UB, els coffee breaks, el sopar de la trobada i l’entrada al concert.

El preu d’inscripció de les persones acompanyants és de 30€. Són acompanyants les persones que, sense participar als actes acadèmics, vulguin assistir al sopar de la trobada i al concert. Per a formalitzar la inscripció cal fer una transferència per la suma corresponent.

La transferència es realitzarà a aquest número de compte corrent:

IBAN-ES84-2085-9305-1903-0000-0723 [IberCaja]

El camp "nom del titular" es completarà amb "CENTRO ARAGONES DE BARCELONA" [sic]. Al camp "concepte" , s'hi escriurà: "Trobada Aragonés", el nom i el cognom de les persones amb inscripció general i, quan s'escaigui i entre paréntesi, el de les acompanyants.

 

O pre d'a inscrizión cheneral ye de 40€. Incluye a documentazión d'a trobada, que se dará en o puesto de rechistro en a Facultat de Filologia de la UB, os coffee breaks, a zena d'a trobada y ra entrada ta o conzierto.

O pre d'a inscrizión pa presonas acompañans ye de 30€. Son acompañans aqueras presonas que sin acudir a os autos academicos quieran partizipar en a zena d'a trobada, y en o conzierto. Pa formalizar a inscrizión, cal fer una transferenzia por a suma correspondién.

A transferenzia se fará á iste lumero de cuenta bancaria:

IBAN-ES84-2085-9305-1903-0000-0723

Indicando en o campo nombre d'o titular d'a cuenta: "CENTRO ARAGONES DE BARCELONA" [sic]. Y escribindo en o campo "conzeuto": "Trobada Aragonés", seguiu d'o nombre y apelliu d'as presonas con inscrizión cheneral y, entre parentesis, o nombre y apelliu d'os acompañans.