Comunicacions curtes / Comunicazions curtas

O plazo d'entrega de resúmens s'alarga dica o dia 16 de mayo
El termini de lliurament de resums ha estat perllongat fins al dia 16 de maig
El plazo de entrega de resúmenes se ha extendido hasta el 16 de mayo

Les comunicacions curtes hauran de tractar sobre un d’aquests temes:

1) Projectes i experiències per a la promoció i l’estudi de la llengua aragonesa.

2) Altres temes relacionats amb la llengua aragonesa.

Les comunicacions seran orals, tindran una durada de 20 minuts i podran recolzar en una presentació en format powerpoint o adobe (pdf). S’exposaran en blocs de quatre comunicacions per hora. En acabar cada bloc s’obrirà un torn de preguntes.

Per a presentar una comunicació és necessari enviar un resum en un únic arxiu de text (preferiblement de Microsoft Word o compatible). El text es lliurarà formatat fent servir exclusivament la font Times New Roman amb interlineat simple. L’espai anterior al paràgraf serà de 0 punts; el posterior, de 6 punts. El sagnat al començament de paràgraf serà de 0.5 cm. El text s’estructurarà en aquest ordre i formats addicionals:

1) Títol de la comunicació, amb mida de font ajustada a 14 punts, i alineació de paràgraf centrada.

2) La inicial i el(s) cognom(s) dels autors, amb mida de font ajustada a 12 punts, alineació de paràgraf centrada, tot indicant la filiació de cadascun dels autors mitjançant un superíndex. L’enumeració dels autors se separarà amb un punt i coma.

3) Les filiacions, amb mida de font igual a 10 punts.

4) El text del resum, amb mida de font igual a 11 punts i alineació a l’esquerra.

Cal que el resum tingui menys de 1500 caràcters, incloent: espais, títol, el nom dels autors i llur filiació. No s’admetran resums amb figures ni referències bibliogràfiques. L’organització no farà correccions als resums rebuts. Aquí podeu descarregar un exemple de comunicació curta.

Els resums s’enviaran per email a: aragonesgue@centroaragones.org, abans de les 24:00 del dia 30 d'abril de 2014.

L’organització avaluarà els resums i comunicarà la seva acceptació o rebuig abans del dia 15 de maig de 2014. Els resums de les comunicacions s’agruparan en un arxiu conjunt que es farà públic en aquesta pàgina web i que es lliurarà imprès als participants en el moment del registre.

 

S'almitirán comunicazions curtas dentro d'os temas:

1) Proyeutos y esperienzias pa ra promozión y l'estudeo d'a lengua aragonesa.

2) Atros temas aredol d'a lengua aragonesa.

As comunicazions serán orals, tiendrán una durazión de 20 menutos y se podran fer con o socalze d'una presentazión en formato powerpoint o pdf. Se ferán en bloques de cuatro comunicazions por ora y, en rematar cadagún d'os bloques, s'ubrirá un turno de preguntas.

Pa presentar una comunicazión curta, cal nimbiar un resumen en un solo archibo de testo (preferiblemén Microsoft Word u compatible). O testo se dará de raso en Times New Roman, con interliniau simple. L'espazio debán de párrafo estará de 0 puntos; l'espazio dezaga, será de 6 puntos. A sangría a l'empezipie de párrafo estará de 0.5 cm. O testo s'estruturará con iste orden y formatos adizionals:

1) Tetulo d'a comunicazión, con fuen de tamaño de 14 puntos, alineazión de párrafo zentrada.

2) A inizial, y apelliu/s d'os autors, con fuen de tamaño de 12 puntos, alineazión de párrafo zentrada, y endicando a filiazión de cadagún d'os autors con un superendize. Os autors se deseparan con punto y coma.

3) As filiazions, con tamaño de 10 puntos.

4) O testo d'o resumen, con tamaño de 11 puntos y alineazión izquierda .

Tos damos aquí un exemplo de resumen de comunicazión curta.

Cal que a estensión d'o resumen siga de menos de 1500 carauters incluyindo: espazios, o tetulo, o nombre d'os autors, y a suya filiazión. No s'almitiran resumens con figuras ni referenzias bibliograficas. A organizazión d'a trobada no fará correzions a os testos replegaus.

Os resumens se nimbirán por email ta: aragonesgue@centroaragones.org, dinantes d'as 24:00 d'o diya 30 d'abril de 2014.

A organizazión d'o encuentro abalguará os resumens y comunicará a suya azeutazión u refús dinantes d'o diya 15 de mayo de 2014. Os resumens d'as comunicazions se meterán de conchuntas en un formato dixital que se ferá publico en a paxina web de Paremiorom, y se dará imprentau a os partizipans en l'inte de rechistrar-se en a trobada.