Proverbi sardi

Author: 
LOI, Salvatore
Editorial: 
Giunti
Place of edition: 
Firenze / Milano
Publication date: 
2010 [1972]
Proverbs
Displaying 1 - 20 of 30 (page 1 of 2)
Proverbsort descending In source
Abba et bentu, annada de sarmentu Page:
67
Proverb number:
372
Abba et sole, trigu a muntone, subta sa cappa de nostru Segnore Page:
67
Proverb number:
369

Abribi, torra' su cani a froxili

Page:
65
Proverb number:
345

Abribi, torra'su lepori a cuili

Page:
65
Proverb number:
344

Accogliere su bentu quando benit, est de bonu arzoladore

Page:
68
Proverb number:
385
Aeras ruias bentu annuntiant Page:
67
Proverb number:
377
Arbili aqua a bidili Page:
65
Proverb number:
349
Arcu de manzanu, abba de sero; arcu de sero, abba de manzanu Page:
67
Proverb number:
374

Attunzu ispilidu, baccarzu famidu

Page:
66
Proverb number:
360

Bentu bosanu battit abba

Page:
67
Chelu ruju 'e mare [/] bae massaiu ad arare; [/] Arias rujas de sole [/] prepara linna pastore Page:
67-68
Proverb number:
378

Da inoghe a Bennarzu, nè anzone nè arzu, dai Bennarzu in cudda ia, frittu[,] famine e carestia

Page:
66
Proverb number:
361

Dai Nadale in susu, frittu et famine in pius(u)

Page:
66
Sub voce:
362
Dai sa die de sanctu Mattìu, ogni animale torrat biu Page:
67
Proverb number:
364

Eranu folthe, trigu a colthe

Page:
65
Proverb number:
347

Frearzu, duas caras: una bona, una mala

Page:
65
Proverb number:
346

Gennaiu siccu, messaiu arriccu / Gennaiu proinosu, messaiu priogosu

Page:
65
Proverb number:
339
In s'aria brebeis, aqua finzas a peis Page:
68
Proverb number:
387

In su mese de Abrile non tocches unu pile, in su mese de Maju non tocches su saju

Page:
65
Proverb number:
352

Mrazu, acqua e' sazzu / Abribi, acquas milli / Mau, cum d'una mindi au

Page:
66
Proverb number:
354

Pages