Proverbi sardi

Author: 
LOI, Salvatore
Editorial: 
Giunti
Place of edition: 
Firenze / Milano
Publication date: 
2010 [1972]
Proverbs
Displaying 1 - 20 of 30 (page 1 of 2)
Proverb In source

Quando si hat su bentu[,] si bentulat

Page:
68
Proverb number:
384

Attunzu ispilidu, baccarzu famidu

Page:
66
Proverb number:
360
In s'aria brebeis, aqua finzas a peis Page:
68
Proverb number:
387
Su corvu arrughidu segnalat abba Page:
68
Proverb number:
386
Aeras ruias bentu annuntiant Page:
67
Proverb number:
377
Sa tonca cantat, tempus bonu faghet Page:
67
Proverb number:
376
Dai sa die de sanctu Mattìu, ogni animale torrat biu Page:
67
Proverb number:
364
Abba et sole, trigu a muntone, subta sa cappa de nostru Segnore Page:
67
Proverb number:
369
Abba et bentu, annada de sarmentu Page:
67
Proverb number:
372
Chelu ruju 'e mare [/] bae massaiu ad arare; [/] Arias rujas de sole [/] prepara linna pastore Page:
67-68
Proverb number:
378
Arcu de manzanu, abba de sero; arcu de sero, abba de manzanu Page:
67
Proverb number:
374
Arbili aqua a bidili Page:
65
Proverb number:
349

Abribi, torra'su lepori a cuili

Page:
65
Proverb number:
344

Abribi, torra' su cani a froxili

Page:
65
Proverb number:
345

Gennaiu siccu, messaiu arriccu / Gennaiu proinosu, messaiu priogosu

Page:
65
Proverb number:
339

Su frittu de Bennalzu occhi' s'ischalzu

Page:
65
Proverb number:
340

Su sole de martu, lealu de passu

Page:
65
Proverb number:
343

Frearzu, duas caras: una bona, una mala

Page:
65
Proverb number:
346

Eranu folthe, trigu a colthe

Page:
65
Proverb number:
347

S'abba de Abrile faghet imbianchire

Page:
65
Proverb number:
350

Pages