Precedents

Resultats obtinguts als dos projectes anteriors, vinculats a la Base de datos sobre refranes del calendario y meteorológicos en la Romania (BADARE): FFI2008-02998/FILO (2008-2011), finançat pel Ministeri de Ciència i Innovació, i HUM2005-01330/FILO (2005-2008), finançat pel Ministeri d'Educació i Ciència.

 

1. José Enrique Gargallo Gil [investigador principal]

1.1. Publicacions

- "Quan surt la ratlla de Sant Martí... Refranes romances del arco iris, meteorología y cultura popular", Quaderni di Semantica, XXVII, 53-54 (2006), 301-319 [ISSN: 0393-1226; ISBN: 88-491-2710-3].

- "Garda o teu saio para maio. Consellos de abrigo no calendario romance de refráns", Cadernos de Fraseoloxía Galega, 9 (2007), 95-112 [ISSN: 1698-7861; D.L.: VG-1302-2004].

- "Alba ròya pel maitino... Refranys del calendari i meteorològics al DECat de Joan Coromines", Estudis de Llengua i Literatura Catalanes/LV. Homenatge a Joseph Gulsoy. 3. Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 2007, 197-214 [ISSN: 978-84-8415-973-5; D.L.: B.44.262-2007].

- "La lluna setembrina, set llunes endevina. Refráns meteorolóxicos con lúa na Romania", Germán Conde Tarrío (dir.), El componente etnolingüístico de la Paremiología. The ethnolinguistic Component of Paremiology. Fernelmont: Editions Modulaires Européennes (E.M.E.), 2007, 117-134 [ISBN: 978-2-930481-34-0; D.L.: 2007/9202/35].

- "Refráns do calendario. O galego no seu contexto romance", Actas do VII Congreso Internacional de Estudos Galegos. Mulleres en Galicia. Galicia e os outros pobos da Península ibérica. Barcelona 28 ó 31 de maio de 2003. Edició d'Helena González i M. Xesús Lama. Sada: Ediciós do Castro / Asociación Internacional de Estudos Galegos (AIEG) / Filoloxía Galega (Universitat de Barcelona), 2007, 791-801 [ISBN: 978-84-8485-266-7; D.L.: C-27912007].

- "Refranes meteorológicos del benasqués en su contexto romance", De Lingva Aragonensi (Graus, Huesca), 3, 2007, 41-56 [ISSN: 1699-8359; D.L.: Z-1821-05].

- "El refranero, espejo de la cultura local", Ababol, 49 (2007), 31-33 [ISSN: 1578-6978; D.L.: V-1.238/95].

- "Març, marçot; abril, abrilet. Refranys meteorològics i cultura popular a les Terres de l’Ebre", Miquel Àngel Pradilla (ed.), Art i lletres a les comarques de la diòcesi de Tortosa. Benicarló: Onada Edicions, 2008, 243-258 [ISBN: 978-84-96623-17-0; D.L.: L-298-2008].

- “Candelaria, cultura popular y refranes en aragonés”, Estramoche. Revista de Estudios de Salas Altas (Osca), 8 (abril 2008), 14-17 [D.L.: HU-182/2003].

- "Sa monja l'encén i es frare l'apaga. Refranys meteorològics de Mallorca al Calendari de Sanchis Guarner", Isabel de Riquer (ed.), Miscel·lània Gabriel Oliver Coll. Barcelona: Promociones y Publicaciones Universitarias, S.A., 2008, 127-139 [ISBN: 978-84-477-1022-5; D.L.: B-25.320-2008].

- "San Raimundo trae la golondrina del otro mundo. Golondrinas y ciclo estacional en el calendario romance de refranes", Critica del testo, XI /1-2 (L'Europa dei proverbi. A cura di Arianna Punzi e Isabella Tomasetti), 2008, 345-358 [ISSN: 1127-1140; ISBN: 978-88-8334-431-2].

- "Los refranes meteorológicos en aragonés, en el marco de la paremiología románica", Alazet, 20 (2008), Instituto de Estudios Altoaragoneses, Diputación de Huesca), 11-31 [ISSN: 0214-7602; D.L.: HU-190/2003].

- "Cel rogent, pluja o vent. Refranys meteorològics en català i dins la Romània”, Faluba Kálmán / Ildikó Szijj (eds.), Actes del XIV Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes (Universitat Eötvös Loránd de Budapest, 4-9 de setembre de 2006). Vol. II. Fraseologia. Barcelona: Associació Internacional de Llengua i Literatura Catalanes / Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 2009, 47-72 [ISBN: 978-84-9883-213-8; D.L.: B.41.162-2009].

- "Refranys meteorològics del Matarranya. De Lo Molinar a BADARE", Hèctor Moret (ed.), Llengües i fets, actituds i franges. Miscel·lània de treballs etnològics, filològics i lingüístics oferts a Artur Quintana i Font. Calaceit: Associació Cultural del Matarranya, 2009, 165-185 [ISBN: 978-84-88477-55-2; D.L.: TE-41-08].

- "Octubre vinatero, padre del buen enero. Personificación de los meses en el calendario romance de refranes", Teddy Arnavielle / Christian Camps (eds.), Discours et savoirs sur les langues dans l’aire méditerranéenne. Paris: L'Harmattan, 2009, 303-319 [ISBN: 978-2-296-07880-2].

- "Cielu empedráu, suelu moyáu. Asturiano y romance, literatura popular y refranes meteorológicos", Miguel Ramos Corrada (coord.), Actes del II Conceyu Internacional de Lliteratura Asturiana (CILLA). Uviéu 5-6-7 y 8 de payares de 2007. Uviéu: Academia de la Llingua Asturiana, 2009, 161-173 [ISBN: 978-84-8168-478-0; D.L.: AS-6076.09].

- "Refranes del calendario y meteorológicos en el Diccionario General de la Lengua Asturiana (DGLA)", Ana M.ª Cano González (ed.), Homenaxe al Profesor Xosé Lluis García Arias. Uviéu [Oviedo]: Academia de la Llingua Asturiana, tomo I, 2010, 177-193 [ISBN: 978-84-8168-508-4; D.L.: AS-3.695-2010].

- "Aves y ciclo estacional en el calendario romance de refranes. Cigüeñas, golondrinas y cucos en BADARE", Carlos Alberto Crida Álvarez (ed.), Fraseo-paremiología e interculturalidad. Atenas: Ta kalós keímena, 2010, 54-82 [ISBN: 978-960-99535-4-2; D.L.: AS-3.695-2010].

- "Gallego y portugués en BADARE (Base de datos sobre refranes del calendario y meteorológicos en la Romania)", María Jesús Fernández García y Silvia Amador Moreno, I Congreso de la Seeplu "Al límite". Cáceres: Avuelapluma, 2010, 63-70 [ISBN: CC-000811-2010].

- "Romanicitat i particularisme dels refranys meteorològics del català a partir de BADARE", Catalonia, 8 (2011), 1-15 [ISSN: 1760-6659]: http://www.crimic.paris-sorbonne.fr/IMG/pdf/CATALONIA_8_Gargallo.pdf.

- "Dialectología y paremiología: refranes meteorológicos y variación diatópica en la Romania", Dialectologia, 7 (2011), 37-74 [ISSN: 2013-2247]: http://www.publicacions.ub.edu/revistes/dialectologia7/Default.asp.

- "Refráns meteorolóxicos e atlas románicos, paremioloxía e territorio", Estudos de Lingüística Galega, 3 (2011), 31-50 [ISSN: 1989-578X]: http://ilg.usc.es/elg/volume/3/pescuda/Pescuda_Gargallo_ELG03_2011.pdf.

- "Refranys meteorològics amb «serra» a partir de les dades de BADARE", Lluna Llecha Llop y Lídia Anoll (eds.), Miscel·lània in memoriam Alfons Serra Baldó (1909-1993) en el centenari del seu naixement. Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 2011, 141-151 [ISBN: 978-84-9883-414-7: D.L.: B.23.610.2011].

- "Habla, refranero y cultura popular en el Rincón de Ademuz", Josep Montesinos i Martínez / Carmen Poyatos Holgado (eds.), La Cruz de los tres Reinos: espacio y tiempo en un territorio de frontera. Cuenca: Ediciones de la Universidad de Castilla - La Mancha, 2011, 135-153 [ISBN: 978-84-8427-414-7].

- "Refranys i toponímia, territori i meteorologia popular: mostra de BADARE", Joan Tort i Donada (ed.), De noms i de llocs. Miscel·lània d'homenatge a Albert Manent i Segimon. Barcelona: Societat d'Onomàstica, 2011, 211-226 [ISBN: 0213-4098; D.L.: B 29653-1980].

- En col·laboració amb Miquel-Àngel Pradilla Cardona, "Lèxic i meteorologia popular al Baix Maestrat", Boletín del Centro de estudios del Maestrazgo, 86, julio-diciembre 2011, Benicarló, 44-57 [ISSN: 0212-3975; D.L.: CS-283-84].

1.2. Ponències en congressos

- "Cel rogent, pluja o vent. Refranys meteorològics en català i dins la Romània". XIVè Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes (Universitat de Budapest; 7 de setembre de 2006). Publicada (vid. 1.1).

- "Los refranes meteorológicos en aragonés, en el marco de la paremiología románica". V Trobada d'estudios e rechiras arredol d'a luenga aragonesa e a suya literatura (Instituto de Estudios Altoaragoneses, Osca); 16 de febrer de 2008. Publicada (vid. 1.1).

- "Habla, refranero y cultura popular en el Rincón de Ademuz". I Simposio La Cruz de los tres Reinos. Espacio y tiempo en un territorio de frontera. Simposio Interregional interuniversitario (Universitat de València / Universidad de Castilla-La Mancha); Ademús (València), 25 de juliol de 2008. Publicada (vid. 1.1).

- "Il progetto BADARE"; conferència pronunciada al Congresso ALiR (Atlas Linguistique Roman), organitzat per l'Institut Cultural Ladin i el Centro di Studi Linguistici per Europa a Vigo di Fassa (Itàlia); el 16 d'octubre de 2008.

- "Aves y ciclo estacional en el calendario romance de refranes". Jornada cíentífica Fraseoparemiología e interculturalidad, organitzada per la Universitat Nacional i Capodistriaca d’Atenes, en col·laboració amb l'Instituto Cervantes d'Atenes i el Grup d'Investigació UCM 930-235 Fraseología y Paremiología de la Universidad Complutense de Madrid. 30 de març de 2009. Publicada (vid. 1.1).

- "Gallego y portugués en BADARE (Base de datos sobre refranes del calendario y meteorológicos en la Romania)", Al Límite. I Congreso de la Sociedad Extremeña de Estudios Portugueses y de la Lusofonía. Universidad de Extremadura (Cáceres), 6 de novembre de 2009. Publicada (vid. 1.1).

- "Representació catalana dins BADARE (Base de datos sobre refranes del calendario y meteorológicos en la Romania)", Seminari d'Estudis Catalans "Paremiologia i identitat catalana" (Centre d'Études Catalanes, Universitat de la Sorbona, Paris IV), 15 de febrer de 2010. Publicada (vid. 6).

- "BADARE, una herramienta multidisciplinar", Seminari Internacional Unidades Fraseológicas y TIC (5-7 d'octubre de 2011, Universidad Complutense de Madrid). En premsa.

- "Mar y meteorología popular en la Romania", Mare Loquens. Colloque International d'Étymologie et de Géolinguistique romanes (à la mémoire de Vojmir Vinja, 1921-2007), Universitat de Zadar (Croàcia), 11 i 12 de novembre de 2011. En premsa.

1.3. Comunicacions

- "Març, marçot; abril, abrilet. Refranys meteorològics i cultura popular a les Terres de l’Ebre". Col·loqui sobre història, llengua, literatura a les Terres de l’Ebre (Amposta, Tarragona; 1 d'abril de 2006). Publicada (vid. 1.1).

- "La lluna setembrina, set llunes endevina. Refráns meteorolóxicos con lúa na Romania". Congreso Internacional de Fraseoloxía e Paremioloxía (Universitat de Santiago de Compostel·la, 20 de setembre de 2006). Publicada (vid. 1.1).

- "Octubre vinatero, padre del buen enero. Personificación de los meses en el calendario romance de refranes", Colloque International “Discours et savoirs sur les langues, anciennes et modernes, dans l'aire méditerranéenne" (Université Paul-Valéry – Montpellier III. Centre Du Guesclin à Béziers; 19, 20 et 21 octobre 2006). 21 d'octubre de 2006. Publicada (vid. 1.1).

- "Cielu empedráu, suelu moyáu. Refranes meteorológicos en la literatura popular asturiana", II Conceyu Internacional de la Lliteratura Asturiana (Universidad de Oviedo, 6 de noviembre de 2007) (vid. 1.1).

- "San Raimundo trae la golondrina del otro mundo. Base de datos sobre refranes del calendario y meteorológicos en la Romania", Paremiologia: classificazione, traduzione e tecnologie informatiche (Roma, Universitat de la Sapienza, 12-15 de març de 2008); 14 de març de 2008.

- "Do ALGa a BADARE. Refráns do calendario e meteorolóxicos, xeoparemioloxía galega e romance". IX Congreso Internacional da Asociación Internacional de Estudos Galegos (Universitat de Santiago de Compostel·la, 13-17 de juliol de 2009). En premsa.

- "Del ALEANR a BADARE: refranes meteorológicos y del calendario, geoparemiología romance". XXVI Congrés Internacional de Lingüística y Filologia Romàniques (Universitat de València, 6-11 de setembre de 2010). En premsa.

- En col·laboració amb Miquel-Àngel Pradilla, "Lèxic i meteorologia popular al Baix Maestrat". 12 Jornades d'estudi del Maestrat (Rossell, 1 d'octubre de 2010). Publicada (vid. 1.1).

1.4. Conferències

- "Cultura popular i meteorologia a Rossell". Setmana Cultural de Rossell (Castelló); 8 d'agost de 2006.

- "El refranero, espejo de la cultura local". Inauguració del curs acadèmic 2006-2007 a l'IES "Virgen de la Huerta" (Ademús, València); 28 de setembre de 2006. Publicada (vid. 1.1).

- "El gener és un bon cavaller. El projecte BADARE (Base de datos sobre refranes del calendario y meteorológicos en la Romania)". Universitat Autònoma de Barcelona; 9 de gener de 2008.

- "Proverbi del calendario e della meteorologia. Romania continua". Dues conferències i un seminari (6 hores) impartits a la Universitat de Milà-Bicocca; 14 d'octubre de 2008.

- "Meteoroloxía popular na Romania". Conferència impartida a la Facultat de Cièncias de l'Educació de la Universitat de Santiago de Compostel·la; 11 de gener de 2010.

- "Refranys del calendari i meteorològics al domini lingüístic català, i els seus homòlegs romànics". Conferència impartida a la Facultat de Filosofia i Lletres de la Universitat d'Alacant; 25 d'octubre de 2010.

1.5. Taula rodona

Sobre l'obra de Joan Coromines: "El saber proverbial dins l'obra de Joan Coromines". XIVè Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes (Universitat de Budapest; 7 de setembre de 2006). Publicada amb el títol de "Alba ròya pel maitino... Refranys del calendari i meteorològics al DECat de Joan Coromines" (vid. 1.1).

1.6. Curs d'estiu

- Curs d'estiu de 10 hores impartit al Centro di Dialettologia e di Etnografia de Bellinzona (Suïssa), del 27 al 31 d'agost de 2007: "I proverbi del calendario e della meteorologia nella Romania" http://www4.ti.ch/decs/dcsu/ac/cde/servizi/corsi-estivi/.

1.7. Taller

- Taller sobre el projecte BADARE, presentat al XXIV Congrés Internacional d'ICOS sobre Ciències Onomàstiques; Universitat de Barcelona, 9 de setembre de 2011.

 

2. Altres components del grup

 

2.1. Pilar Río Corbacho

2.1.1. Publicacions

- "La Paremiología hagiográfica castellana, gallega y francesa: su clasificación", Germán Conde Tarrío (ed.), Nouveaux apports à l’étude des expressions figées. Cortil-Wodon (Bélgica): E.M.E. & InterCommunications S.P.R.L., 2007, 243-259 [ISBN: 978-2-930481-31-9].

- "Refranes meteorológicos y del calendario en Refranes o proverbios en romance de Hernán Núñez (1555)", Seminario Internacional: Colección Paremiológica Madrid 1922-2007. Madrid: Biblioteca Histórica Municipal de Madrid, 2007, 113-127 [ISBN: 978-84-7812-684-2]. Correspon a la ponència impartida a la Universidad Complutense de Madrid el 28 de setembre de 2007 (cf. 2.1.3).

- "El mínimo paremiológico de refranes gallegos meteorológicos y del calendario". Traducció catalana de les dades editorials de l'original: Problemes lingüístics i metodològics de l'ensenyament d'idiomes estrangers. Materials de la setena conferència internacional teoricopràctica (16-17 de maig de 2008) . Ministeri de Cultura i Ciencia d'Ucraïna / Institut d'Economia i Dret de Poltava VN3 / Universitat Internacional Oberta de Desesvolupament Personal “Ucraïna” / Universitat Estatal de Pedagogia de Poltava "V.G. Corolenco" / Universitat de Consum i Cooperació d'Ucraïna (de Poltava), Poltava, 2008, 357-366, vol. 1 [2 vol.].

- "Refranes del calendario: la paremia hagiotemática", Critica del testo, XI /1-2 (L'Europa dei proverbi. A cura di Arianna Punzi e Isabella Tomasetti), 2008, 359-374 [ISSN: 1127-1140; ISBN: 978-88-8334-431-2].

- "Modos de expresar el aumento o la disminución del día en las paremias hagiográficas", Helena Beristáin / Gerardo Ramírez Vidal (eds.), Las figuras del texto. México D. F.: Universidad Nacional Autónoma de México, 2009, 367-384 [ISBN: 978-607-02-0567-5].

- "Traduction du dicton", Michel Quitout / Julia Sevilla Muñoz (eds.), Traductologie, proverbes et figements. Paris: L'Harmattan, 2009, 157-169 [ISBN: 978-2-296-07946-5].

- "BADARE: unha ferramenta de traballo na paremioloxía meteorolóxica e do calendario na Romania", Cadernos de Fraseoloxía Galega, 11 (2009), 173-190 [ISSN: 1698-786].

- El refranero y el santoral. Un santo y un refrán para cada día. A Coruña: Hércules de Ediciones, 2010 [ISBN: 978-84-92715-23-7 D.L.: C 1669-2010].

- "BADARE: A personificación nos espazos de tempo", Cadernos de Fraseoloxía Galega, 13 (2011), 247-262 [ISSN: 1698-786].

2.1.2. Comunicacions

- "Refranes del calendario: la paremia geotemática", Paremiologia: classificazione, traduzione e tecnologie informatiche (Roma, Universitat de la Sapienza, 12-15 de març de 2008); 14 de març de 2008. Publicat [vid. 2.1.1].

- "BADARE: la personificación en los espacios de tiempo". Europhras 2010. Cross-Linguistics and Cross-Cultural Perspectives on Phraseology and Paremiology (Universitat de Granada, 30 de juny al 2 de juliol de 2010). Publicada (vid. 2.1.1).

2.1.3. Conferències i ponències

- "El refranero hagioparemiológico” (Universitat Nacional i Capodistriaca d' Atenes, 8 de desembre de 2006).

- "Y a-t-il une place pour l'humeur dans les dictons?". International Symposium Humor and Linguistics Folklore (Universitat de Pécs, Hongría); 14 al 16 de setembre de 2007.

- "Refranes meteorológicos y del calendario en Refranes o proverbios en romance de Hernán Núñez (1555)", Seminario Internacional: Colección Paremiológica Madrid 1922-2007 (Universidad Complutense de Madrid); 28 de setembre de 2007.

2.1.4. Seminaris

- Seminari impartit (10 hores) a la Universidad Complutense de Madrid (1 i 2 de febrer de 2007): "Le dicton hagiographique français; la paremia hagiográfica castellana; a paremia haxiográfica galega".

- Seminari impartit (2 hores) a la Universidad Complutense de Madrid (27 de maig de 2009): “El refrán meteorológico”.

- Seminari impartit (2 hores) a la Biblioteca Històrica Municipal de Madrid (28 de maig de 2009): “La paremiografía en el siglo XVII: Gonzalo Correas”.

- Seminari impartit (2 hores) a la Universidad Complutense de Madrid (28 de maig de 2009): “Didáctica de las unidades paremiológicas”.

2.2. Joan Fontana i Tous

2.2.1. Comunicacions

"Pisica blânda... Trazas felinas en el refranero rumano". XXII Encuentro Internacional de la Asociación de Jóvenes Lingüistas, Sevilla (9-11 de maig de 2007). Publicada (vid. 2.2.2.).

"Ploaie cu lapte... Agua del cielo en el refranero rumano". XXIII Encuentro Internacional de la Asociación de Jóvenes Lingüistas, Girona (26-28 de març de 2008). Publicada (vid. 2.2.2.).

"Soarecele în putina... Bendito roedor maldito en el refranero rumano". XXV Encuentro Internacional de la Asociación de Jóvenes Lingüistas, Valladolid (10-12 de març de 2010). Publicada (vid. 2.2.2.).

"Como perro por su casa. Nuestro can de cada día en el refranero rumano". XXVI Encuentro Internacional de la Asociación de Jóvenes Lingüistas, Salamanca (9-11 de març de 2011). En premsa.

2.2.2. Publicacions

- "Pisica blânda... Trazas felinas en el refranero rumano", Interlingüística, 18 (2009), 402-412 [ISSN: 1134-8941].

- "Ploaie cu lapte... Agua del cielo en el refranero rumano", Interlingüística, 19 (2009), 786-796 [ISSN: 1134-8941; D.L.: C-154-1997].

- "Soarecele în putina... Bendito roedor maldito en el refranero rumano", Interlingüística, 21 (2010), 389-400 [ISSN: 1134-8941; D.L.: P-266 / 2010].

2.2.3. Treball d'investigació de doctorat (tesina)

Din vatra celor care nu cuvânta ['De la llar dels que no parlen']. Investigació sobre parèmies relacionades amb animals en romanès i altres llengües romàniques (conté refranys meteorològics). Presentat el juliol de 2008 a la Universitat de Barcelona sota la direcció del Dr. José Enrique Gargallo Gil.

 

2.3. Maria-Reina Bastardas

- "Topónimos en los refranes meteorológicos asturianos", Ana M.ª Cano González (ed.), Homenaxe al Profesor Xosé Lluis García Arias. Uviéu [Oviedo]: Academia de la Llingua Asturiana, tomo II, 2010, 543-559 [ISBN: 978-84-8168-508-4; D.L.: AS-3.695-2010].

- "Weather Proverbs Containing a Place name: a Typology and an Approach to their Geographical Distribution in the Romance-speaking Area". Comunicació presentada al XXIV Congrés Internacional d'ICOS sobre Ciències Onomàstiques; Universitat de Barcelona, 9 de setembre de 2011. http://www.gencat.cat/llengua/BTPL/ICOS2011/104.pdf.

 

3. Publicacions i activitats dels membres del grup en col·laboració

- José Enrique Gargallo Gil / Antonio Torres Torres / Vicente Franco Anchelergues, "Líneas metodológicas de BADARE (Base de datos sobre refranes del calendario y meteorológicos en la Romania)". Comunicació presentada al XXXVII Simposio Internacional de la Sociedad Española de Lingüística (Secció "Proyectos de Investigación"), celebrat a la Universitat de Navarra entre el 17 i el 20 de desembre de 2007. Publicada: Actas del XXXVII Simposio Internacional de la Sociedad Española de Lingüística. Editades per Inés Olza Moreno, Manuel Casado Velarde i Ramón González Ruiz. Pamplona: Servicio de Publicaciones de la Universidad de Navarra, 2008, 207-215 [ISBN: 84-8081-053-X]. http://www.unav.es/linguis/simposiosel/actas/.

- José Enrique Gargallo Gil / Antonio Torres Torres, "Febrerillo loco, un día peor que otro. Caracterización popular de febrero en la paremiología románica". Comunicació presentada al XXXVIII Simposio de la Sociedad Española de Lingüística (Madrid, 5 de febrer de 2009).

- José Enrique Gargallo Gil / Antonio Torres Torres, "Meteoros y personificación en la paremiología romance a partir del proyecto BADARE". Comunicació presentada dins Europhras 2010. Cross-Linguistics and Cross-Cultural Perspectives on Phraseology and Paremiology (Universitat de Granada, 30 de juny al 2 de juliol de 2010). Publicada: "Meteoros y personificación en la paremiología romance a partir del proyecto BADARE", Antonio Pamies Bertrán, Juan de Dios Luque Durán & Patricia Fernández Martín (eds.), Paremiología y herencia cultural. Granada: Granada Lingvistica, 2011, 65-73 [ISBN: 978-84-92782-57-4; D.L.: GR-3834-11].

- José Enrique Gargallo Gil / Antonio Torres Torres, "Refranes meteorológicos y toponimia en el español europeo a partir del proyecto BADARE ". Comunicació presentada dins Tous les chemins mènent à Paris Diderot. Colloque International de Parémiologie (Université Paris Diderot, 29 de juny al 2 de juliol de 2011). En premsa.

- José Enrique Gargallo Gil / Antonio Torres Torres, "Caracterización popular de febrero en la paremiología romance a partir de los materiales del proyecto BADARE", Paremia, 18 (2009), 141-152 [ISSN: 1132-8940].

- José Enrique Gargallo Gil / Antonio Torres Torres / Vicente Franco Anchelergues, "Refranes del calendario y meteorológicos: nuevas sendas de investigación en paremiología romance". Seminari de dues hores impartit a la Universitat Complutense de Madrid el 5 de febrer de 2009.

- José Enrique Gargallo Gil / Aitor Carrera Baiget, "Sobre els arrepervèris. Aproximació als refranys meteorològics del gascó pirinenc oriental: paral·lelismes, interferències i contrastos en el trifini de català, gascó i llenguadocià a partir del món de les parèmies". Comunicació presentada al XV Col·loqui de l'Associació Internacional de Llengua i Literatura Catalanes (Universitat de Lleida, 7 al 11 de setembre de 2009). Publicada: Imma Creus / Maite Puig / Joan R. Veny (eds.), Actes del Quinzè Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes. Universitat de Lleida, 7-11 de setembre de 2009. Volum I. El català i les llengües veïnes. Barcelona: Associació Internacional de Llengua i Literatura Catalanes / Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 2010, 137-147 [ISBN: 978-84-9883-280-8; D.L.: B. 19.965-2010].

- José Enrique Gargallo Gil / Gabriele Iannàccaro, "Il progetto BADARE. Proverbi meteorologici e territorio", Bollettino dell'Atlante Linguistico Italiano, 34 (2010), 165-188 [ISSN: 1122-1836].

 

4. Primer Seminari Internacional sobre Paremiologia Romànica. Els refranys meteorològics. Organizat per l'IP (en col·laboració amb Maria-Reina Bastardas, Joan Fontana i Tous i Antonio Torres Torres) els dies 25 i 26 de maig de 2009 a la Universitat de Barcelona (Acció complementària de referència FFI2008-04092-E/FILO). Es pot llegir una "crònica" del Seminari al número XXXII de la revista Estudis Romànics (2010), 596-597 [ISSN: 0211-8572; D.L.: B. 34870-1986]. En aquest Seminari van presentar ponències diversos membres del grup investigador del projecte BADARE:

- Maria-Reina Bastardas Rufat: "Tractament dels refranys meteorològics occitans dins Lou Tresor dóu Felibrige de Frederic Mistral".

- Aitor Carrera Baiget: "Provèrbis meteorologics en occitan dera Val d’Aran. Arrepòrt dera situacion actuau des donades sus eth gascon dera nauta arribèra de Garona".

- Lucília Chacoto: "Algumas observações sobre os proverbios meteorológicos portugueses".

- Joan Fontana i Tous: "Beât ţăranul... Marços, abrils i maigs als refranys friülans i romanesos sembrats a BADARE".

- Temistocle Franceschi: "La paremiologia territoriale (geoparemiologia) in Italia. Meteorologia e calendario nell’Atlante Paremiologico Italiano (API)".

- Gabriele Iannàccaro: "I proverbi della meteorologia in ladino dolomitico".

- Pilar Río Corbacho: "Contribución galega a BADARE".

- Antonio Torres Torres: "La obra paremiográfica de Luis Martínez Kleiser y su representación en BADARE".

I José Enrique Gargallo (IP) participà, juntament amb el meteoròleg Francesc Mauri (de Televisió de Catalunya i de Catalunya Ràdio), en la taula rodona “Refranys i meteorologia popular”.

 

5. Segon Seminari Internacional sobre refranys meteorològics. Als llindars de l'Europa romànica. Organizat per l'IP (en col·laboració amb Maria-Reina Bastardas, Joan Fontana i Tous i Antonio Torres Torres) els dies 27 i 28 de maig de 2010 a la Universitat de Barcelona (Acció complementària de referència FFI2009-08063-E/FILO). En aquest Seminari es va presentar el llibre Paremiología romance. Los refranes meteorológicos (2010), coordinat per José Enrique Gargallo Gil (amb la col·laboració de Maria-Reina Bastardas, Joan Fontana i Tous i Antonio Torres Torres) [vid. 7]. A més, van impartir ponències diversos membres del grup investigador del projecte BADARE:

- Lucília Chacoto: "Semelhanças e diferenças dos provérbios meteorológicos no espaço lusófono".

- Gabriele Iannàccaro: "Broahut volli a hut, all moanada gnug. Proverbi meteorologici nelle comunità walser a sud delle Alpi".

- Dan Munteanu Colán: "Elementos de mitología autóctona en refranes rumanos meteorológicos y del calendario".

Es pot llegir una "crònica" del Seminari al número XXXIII de la revista Estudis Romànics (2011), 541-542 [ISSN: 0211-8572; D.L.: B. 34870-1986].

 

6. Tercer Seminari Internacional sobre refranys meteorològics. Geoparemiologia romànica. Organitzat per l'IP (en col·laboració amb Maria-Reina Bastardas, Joan Fontana i Tous i Antonio Torres Torres) els dies 6 i 7 de juny de 2011 a la Universitat de Barcelona (Acció complementària de referència FFI2010-11803-E/FILO). En aquest Seminari es va presentar el llibre I proverbi meteorologici. Ai confini dell'Europa romanza (2011), coordinat per José Enrique Gargallo Gil (amb la col·laboració de Maria-Reina Bastardas, Joan Fontana i Tous, Gabriele Iannàccaro i Antonio Torres Torres) [vid. 7]. A més, van impartir ponències diversos membres del grup investigador del projecte BADARE:

- Antonio Torres Torres, "Refranes hispánicos y proyección americana".

- Aitor Carrera Baiget, "Paremiologia, onomàstica i territori. L'element toponímic en els refranys meteorològics occitans".

- José Enrique Gargallo Gil (en colaboración con Marc Ruiz-Zorrilla Cruzate, de la Universidad de Barcelona): "El concepto de 'veranillo' en Europa. Ensayo semántico-motivacional".

I es va realitzar una taula rodona amb les conclusions al seminari: "¿Es posible un atlas paremiológico romance?".  Amb la participació de Gabriele Iannàccaro (Universidad de Milán-Bicocca) i Vittorio dell'Aquila (Atlas Linguistique Roman). Moderada per José Enrique Gargallo Gil.

Es pot llegir una "crònica" del Seminari al número XXXIV de la revista Estudis Romànics (2012), 720-722 [ISSN: 0211-8572; D.L.: B. 34870-1986].

 

7. Publicacions col·lectives

José Enrique Gargallo Gil, coordinador (amb la col·laboració de Maria-Reina Bastardas, Joan Fontana i Tous i Antonio Torres Torres), Paremiología romance. Los refranes meteorológicos. Barcelona: Publicacions i Edicions de la Universitat de Barcelona, 2010 [ISBN: 978-84-475-3454-8; D.L.: B-24645-2010]. Ressenyes a la revista Paremia, 19 (2010), 238-239; a la Revue de Linguistique Romane, 75 (2011), 207-209; dins Cadernos de Fraseoloxía Galega, 13 (2011), 416-422 [ISSN: 1698-786]; i dins Estudis Romànics, XXXIV (2012), 562-567. Conté les aportacions dels seguents membres de l'equip:

- Maria-Reina Bastardas Rufat: "Tractament dels refranys meteorològics occitans dins Lou Tresor dóu Felibrige de Frederic Mistral" (137-154).

- Aitor Carrera Baiget: "Provèrbis meteorologics en occitan dera Val d'Aran. Arrepòrt dera situacion actuau des donades sus eth gascon dera nauta arribèra de Garona" (155-171).

- Lucília Chacoto: "Algumas observações sobre os provérbios meteorológicos portugueses" (83-93).

- Joan Fontana i Tous: "Beât ţăranul... Marços, abrils i maigs als refranys friülans i romanesos sembrats a BADARE" (287-303).

- Temistocle Franceschi: "La paremiologia territoriale (geoparemiologia) in Italia. Meteorologia e calendario nell'Atlante Paremiologico Italiano (API)" (221-242).

- José Enrique Gargallo Gil: "Representació catalana dins BADARE" (123-136).

- Gabriele Iannàccaro: "I proverbi della meteorologia in ladino dolomitico" (263-285).

- Dan Munteanu Colán: "Elementos de mitología autóctona en refranes rumanos meteorológicos y del calendario" (305-316).

- Pilar Río Corbacho: "Contribución galega a BADARE. Refráns meteorolóxicos con animais" (67-81).

- Antonio Torres Torres: "La obra paremiográfica de Luis Martínez Kleiser y su representación en BADARE" (95-105).

 

José Enrique Gargallo Gil, coordinador (amb la col·laboració de Maria-Reina Bastardas, Joan Fontana, Gabriele Iannàccaro i Antonio Torres Torres), I proverbi meteorologici. Ai confini dell'Europa romanza. Alessandria: Edizioni dell'Orso, 2011 [ISBN: 978-88-6274-283-2]. Ressenya dins Cadernos de Fraseoloxía Galega, 13 (2011), 422-426 [ISSN: 1698-786]. Liburna, 5 (2012), 268 [ISSN: 1889‒1128: https://www.ucv.es/Publicaciones.aspx?IdRevista=3]. Estudis Romànics, XXXV (2013), 550-554 [ISSN: 0211-8572]. Conté les aportacions dels seguents membres de l'equip:

- Lucília Chacoto: "Semelhanças e diferenças dos provérbios meteorológicos no espaço lusófono" (1-14).

- Gabriele Iannàccaro: "Broahut volli a hut, all moanada gnug. Proverbi meteorologici nelle comunità walser a sud delle Alpi" (53-81).