Precedents

Results from the two previous projects connected with the Base de datos sobre refranes del calendario y meteorológicos en la Romania (BADARE): FFI2008-02998/FILO (2008-2011), financed by the Ministry of Science and Innovation, and HUM2005-01330/FILO (2005-2008), financed by the Ministry of Education and Science.

 

1. José Enrique Gargallo Gil [principal researcher]

1.1. Publications

- "Quan surt la ratlla de Sant Martí... Refranes romances del arco iris, meteorología y cultura popular", Quaderni di Semantica, XXVII, 53-54 (2006), 301-319 [ISSN: 0393-1226; ISBN: 88-491-2710-3].

- "Garda o teu saio para maio. Consellos de abrigo no calendario romance de refráns", Cadernos de Fraseoloxía Galega, 9 (2007), 95-112 [ISSN: 1698-7861; D.L.: VG-1302-2004].

- "Alba ròya pel maitino... Refranys del calendari i meteorològics al DECat de Joan Coromines", Estudis de Llengua i Literatura Catalanes/LV. Homenatge a Joseph Gulsoy. 3. Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 2007, 197-214 [ISSN: 978-84-8415-973-5; D.L.: B.44.262-2007].

- "La lluna setembrina, set llunes endevina. Refráns meteorolóxicos con lúa na Romania", Germán Conde Tarrío (dir.), El componente etnolingüístico de la Paremiología. The ethnolinguistic Component of Paremiology. Fernelmont: Editions Modulaires Européennes (E.M.E.), 2007, 117-134 [ISBN: 978-2-930481-34-0; D.L.: 2007/9202/35].

- "Refráns do calendario. O galego no seu contexto romance", Actas do VII Congreso Internacional de Estudos Galegos. Mulleres en Galicia. Galicia e os outros pobos da Península ibérica. Barcelona 28 ó 31 de maio de 2003. Helena González and M. Xesús Lama (ed.). Sada: Ediciós do Castro / Asociación Internacional de Estudos Galegos (AIEG) / Filoloxía Galega (Universitat de Barcelona), 2007, 791-801 [ISBN: 978-84-8485-266-7; D.L.: C-27912007].
- "Refranes meteorológicos del benasqués en su contexto romance", De Lingva Aragonensi (Graus, Huesca), 3, 2007, 41-56 [ISSN: 1699-8359; D.L.: Z-1821-05].

- "El refranero, espejo de la cultura local", Ababol, 49 (2007), 31-33 [ISSN: 1578-6978; D.L.: V-1.238/95].

- "Març, marçot; abril, abrilet. Refranys meteorològics i cultura popular a les Terres de l’Ebre", Miquel Àngel Pradilla (ed.), Art i lletres a les comarques de la diòcesi de Tortosa. Benicarló: Onada Edicions, 2008, 243-258 [ISBN: 978-84-96623-17-0; D.L.: L-298-2008].

- “Candelaria, cultura popular y refranes en aragonés”, Estramoche. Revista de Estudios de Salas Altas (Huesca), 8 (abril 2008), 14-17 [D.L.: HU-182/2003].

- "Sa monja l'encén i es frare l'apaga. Refranys meteorològics de Mallorca al Calendari de Sanchis Guarner", Isabel de Riquer (ed.), Miscel·lània Gabriel Oliver Coll. Barcelona: Promociones y Publicaciones Universitarias, S.A., 2008, 127-139 [ISBN: 978-84-477-1022-5; D.L.: B-25.320-2008].

- "San Raimundo trae la golondrina del otro mundo. Golondrinas y ciclo estacional en el calendario romance de refranes", Critica del testo, XI /1-2 (L'Europa dei proverbi. A cura di Arianna Punzi e Isabella Tomasetti), 2008, 345-358 [ISSN: 1127-1140; ISBN: 978-88-8334-431-2].

- "Los refranes meteorológicos en aragonés, en el marco de la paremiología románica", Alazet, 20 (2008), Instituto de Estudios Altoaragoneses, Diputación de Huesca), 11-31 [ISSN: 0214-7602; D.L.: HU-190/2003].

- "Cel rogent, pluja o vent. Refranys meteorològics en català i dins la Romània”, Faluba Kálmán / Ildikó Szijj (eds.), Actes del XIV Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes (Universitat Eötvös Loránd of Budapest, 4-9 de setembre de 2006). Vol. II. Fraseologia. Barcelona: Associació Internacional de Llengua i Literatura Catalanes / Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 2009, 47-72 [ISBN: 978-84-9883-213-8; D.L.: B.41.162-2009].

- "Refranys meteorològics del Matarranya. De Lo Molinar a BADARE", Hèctor Moret (ed.), Llengües i fets, actituds i franges. Miscel·lània de treballs etnològics, filològics i lingüístics oferts a Artur Quintana i Font. Calaceit: Associació Cultural del Matarranya, 2009, 165-185 [ISBN: 978-84-88477-55-2; D.L.: TE-41-08].

- "Octubre vinatero, padre del buen enero. Personificación de los meses en el calendario romance de refranes", Teddy Arnavielle / Christian Camps (eds.), Discours et savoirs sur les langues dans l’aire méditerranéenne. Paris: L'Harmattan, 2009, 303-319 [ISBN: 978-2-296-07880-2].

- "Cielu empedráu, suelu moyáu. Asturiano y romance, literatura popular y refranes meteorológicos", Miguel Ramos Corrada (coord.), Actes del II Conceyu Internacional de Lliteratura Asturiana (CILLA). Uviéu 5-6-7 y 8 de payares de 2007. Uviéu: Academia de la Llingua Asturiana, 2009, 161-173 [ISBN: 978-84-8168-478-0; D.L.: AS-6076.09].

- "Refranes del calendario y meteorológicos en el Diccionario General de la Lengua Asturiana (DGLA)", Ana M.ª Cano González (ed.), Homenaxe al Profesor Xosé Lluis García Arias. Uviéu [Oviedo]: Academia de la Llingua Asturiana, I, 2010, 177-193 [ISBN: 978-84-8168-508-4; D.L.: AS-3.695-2010].

- "Aves y ciclo estacional en el calendario romance de refranes. Cigüeñas, golondrinas y cucos en BADARE", Carlos Alberto Crida Álvarez (ed.), Fraseo-paremiología e interculturalidad. Atenas: Ta kalós keímena, 2010, 54-82 [ISBN: 978-960-99535-4-2; D.L.: AS-3.695-2010].

- "Gallego y portugués en BADARE (Base de datos sobre refranes del calendario y meteorológicos en la Romania)", María Jesús Fernández García y Silvia Amador Moreno, I Congreso de la Seeplu "Al límite". Cáceres: Avuelapluma, 2010, 63-70 [ISBN: CC-000811-2010].

- "Romanicitat i particularisme dels refranys meteorològics del català a partir de BADARE", Catalonia, 8 (2011), 1-15 [ISSN: 1760-6659]: http://www.crimic.paris-sorbonne.fr/IMG/pdf/CATALONIA_8_Gargallo.pdf.

- "Dialectología y paremiología: refranes meteorológicos y variación diatópica en la Romania", Dialectologia, 7 (2011), 37-74 [ISSN: 2013-2247]: http://www.publicacions.ub.edu/revistes/dialectologia7/Default.asp.

- "Refráns meteorolóxicos e atlas románicos, paremioloxía e territorio", Estudos de Lingüística Galega, 3 (2011), 31-50 [ISSN: 1989-578X]: http://ilg.usc.es/elg/volume/3/pescuda/Pescuda_Gargallo_ELG03_2011.pdf.

- "Refranys meteorològics amb «serra» a partir de les dades de BADARE", Lluna Llecha Llop y Lídia Anoll (eds.), Miscel·lània in memoriam Alfons Serra Baldó (1909-1993) en el centenari del seu naixement. Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 2011, 141-151 [ISBN: 978-84-9883-414-7: D.L.: B.23.610.2011].

- "Habla, refranero y cultura popular en el Rincón de Ademuz", Josep Montesinos i Martínez / Carmen Poyatos Holgado (eds.), La Cruz de los tres Reinos: espacio y tiempo en un territorio de frontera. Cuenca: Ediciones de la Universidad de Castilla - La Mancha, 2011, 135-153 [ISBN: 978-84-8427-414-7].

- "Refranys i toponímia, territori i meteorologia popular: mostra de BADARE", Joan Tort i Donada (ed.), De noms i de llocs. Miscel·lània d'homenatge a Albert Manent i Segimon. Barcelona: Societat d'Onomàstica, 2011, 211-226 [ISBN: 0213-4098; D.L.: B 29653-1980].

- En colaboración con Miquel-Àngel Pradilla Cardona, "Lèxic i meteorologia popular al Baix Maestrat", Boletín del Centro de estudios del Maestrazgo, 86, Julio-Diciembre 2011, Benicarló, 44-57 [ISSN: 0212-3975; D.L.: CS-283-84].

1.2. Full-length papers presented at congresses

- "Cel rogent, pluja o vent. Refranys meteorològics en català i dins la Romània". XIVè Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes (University of Budapest; 7 September 2006). Already published (vid. 1.1).

- "Los refranes meteorológicos en aragonés, en el marco de la paremiología románica". V Trobada d'estudios e rechiras arredol d'a luenga aragonesa e a suya literatura (Instituto de Estudios Altoaragoneses, Huesca); 16 February 2008. Already published (vid. 1.1).

- "Habla, refranero y cultura popular en el Rincón de Ademuz". I Simposio La Cruz de los tres Reinos. Espacio y tiempo en un territorio de frontera. Simposio Interregional interuniversitario (University of Valencia / University of Castilla-La Mancha); Ademuz (Valencia), 25 July 2008. Already published (vid. 1.1).

- "Il progetto BADARE"; Lecture at the Congresso ALiR (Atlas Linguistique Roman), organized by the Institut Cultural Ladin and the Centro di Studi Linguistici per Europa in Vigo di Fassa (Italy); 16 October 2008.

- "Aves y ciclo estacional en el calendario romance de refranes". Jornada cíentífica Fraseoparemiología e interculturalidad, organized by the National and Kaposistrian University of Athens, with the assistance of the Instituto Cervantes of Athens and the Research Group UCM 930-235 Fraseología y Paremiología of the Complutense University of Madrid. 30 March 2009. Already published (vid. 1.1).

- "Gallego y portugués en BADARE (Base de datos sobre refranes del calendario y meteorológicos en la Romania)", Al Límite. I Congreso de la Sociedad Extremeña de Estudios Portugueses y de la Lusofonía. University of Extremadura (Cáceres), 6 November 2009. Already published (vid. 1.1).

- "Representació catalana dins BADARE (Base de datos sobre refranes del calendario y meteorológicos en la Romania)", Seminari d'Estudis Catalans "Paremiologia i identitat catalana" (Centre d'Études Catalanes, Sorbonne University, Paris IV), 15 February  2010. Already published (vid. 6).

- "BADARE, una herramienta multidisciplinar", Seminario Internacional Unidades Fraseológicas y TIC (5-7 October 2011, Complutense University of Madrid). In press.

- "Mar y meteorología popular en la Romania", Mare Loquens. Colloque International d'Étymologie et de Géolinguistique romanes (à la mémoire de Vojmir Vinja, 1921-2007), Universidad de Zadar (Croacia), 11-12 November 2011. In press.

1.3. Short papers

- "Març, marçot; abril, abrilet. Refranys meteorològics i cultura popular a les Terres de l’Ebre". Col·loqui sobre història, llengua, literatura a les Terres de l’Ebre (Amposta, Tarragona; 1 April 2006). Already published (vid. 1.1).

- "La lluna setembrina, set llunes endevina. Refráns meteorolóxicos con lúa na Romania". Congreso Internacional de Fraseoloxía e Paremioloxía (University of Santiago de Compostela, 20 September 2006). Already published (vid. 1.1).

- "Octubre vinatero, padre del buen enero. Personificación de los meses en el calendario romance de refranes", Colloque International “Discours et savoirs sur les langues, anciennes et modernes, dans l'aire méditerranéenne" (Université Paul-Valéry – Montpellier III. Centre Du Guesclin à Béziers; 19, 20 et 21 octobre 2006). 21 October 2006. Already published (vid. 1.1).

- "Cielu empedráu, suelu moyáu. Refranes meteorológicos en la literatura popular asturiana", II Conceyu Internacional de la Lliteratura Asturiana (University of Oviedo, 6 November 2007) (vid. 1.1).

- "San Raimundo trae la golondrina del otro mundo. Base de datos sobre refranes del calendario y meteorológicos en la Romania", Paremiologia: classificazione, traduzione e tecnologie informatiche (Rome, University of La Sapienza, 12-15 March 2008); 14 March 2008.

- "Do ALGa a BADARE. Refráns do calendario e meteorolóxicos, xeoparemioloxía galega e romance". IX Congreso Internacional da Asociación Internacional de Estudos Galegos (University of Santiago de Compostela, 13-17 July 2009). In press.

- "Del ALEANR a BADARE: refranes meteorológicos y del calendario, geoparemiología romance". XXVI Congreso Internacional de Lingüística y Filología Románicas (University of Valencia, 6-11 de September 2010). In press.

- With the assistance of Miquel-Àngel Pradilla, "Lèxic i meteorologia popular al Baix Maestrat". 12 Jornades d'estudi del Maestrat (Rossell, 1 October 2010). Already published (vid. 1.1).

1.4. Lectures

- "Cultura popular i meteorologia a Rossell". Setmana Cultural de Rossell (Castellón); 8 August 2006.

- "El refranero, espejo de la cultura local". Inauguration of the academical year 2006-2007 at the IES "Virgen de la Huerta" (Ademuz, Valencia); 28 September 2006. Already published (vid. 1.1).

- "El gener és un bon cavaller. El projecte BADARE (Base de datos sobre refranes del calendario y meteorológicos en la Romania)". Autonomus Univesity of Barcelona; 9 January 2008.

- "Proverbi del calendario e della meteorologia. Romania continua". Two lectures and one seminar (6 hours) at the University of Milano-Bicocca; 14 October 2008.

- "Meteoroloxía popular na Romania". Faculty of Sciencies of Education, University of Santiago de Compostela; 11 January 2010.

- "Refranys del calendari i meteorològics al domini lingüístic català, i els seus homòlegs romànics". Facultat de Filosofia i Lletres, University of Alicante; 25 October 2010.

1.5. Round table

On Joan Coromines' work: "El saber proverbial dins l'obra de Joan Coromines". XIVè Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes (University of Budapest; 7 September 2006). Published with the title "Alba ròya pel maitino... Refranys del calendari i meteorològics al DECat de Joan Coromines" (vid. 1.1).

1.6. Summer course

- Summer course (10 hours) at the Centro di Dialettologia e di Etnografia de Bellinzona (Switzerland), 27-31 August 2007: "I proverbi del calendario e della meteorologia nella Romania". http://www4.ti.ch/decs/dcsu/ac/cde/servizi/corsi-estivi/

1.7. Workshop

- Workshop on the BADARE project, presented at the XXIV International Congress of Onomastic Sciences; University of Barcelona, 9 September 2011.

 

2. Other members of the group

 

2.1. Pilar Río Corbacho

2.1.1. Publications

- "La Paremiología hagiográfica castellana, gallega y francesa: su clasificación", Germán Conde Tarrío (ed.), Nouveaux apports à l’étude des expressions figées. Cortil-Wodon (Bélgica): E.M.E. & InterCommunications S.P.R.L., 2007, 243-259 [ISBN: 978-2-930481-31-9].

- "Refranes meteorológicos y del calendario en Refranes o proverbios en romance de Hernán Núñez (1555)", Seminario Internacional: Colección Paremiológica Madrid 1922-2007. Madrid: Biblioteca Histórica Municipal de Madrid, 2007, 113-127 [ISBN: 978-84-7812-684-2] (cf. 2.1.3).

- "El mínimo paremiológico de refranes gallegos meteorológicos y del calendario". Castilian translation of the publication data of the original: Linguistic and methodological problems in the teaching of foreign languages. Materials from the seventh international theoretical and practical congress (16-17 May 2008). The Ukranian Ministry of Culture and Science / Poltava Institut of Economy and Law VN3 / “Ukraine” International Open University for Personal Development / Poltava State University of Pedagogy, Poltava, 2008, 357-366, vol. 1 [2 vol.].

- "Refranes del calendario: la paremia hagiotemática", Critica del testo, XI /1-2 (L'Europa dei proverbi. A cura di Arianna Punzi e Isabella Tomasetti), 2008, 359-374 [ISSN: 1127-1140; ISBN: 978-88-8334-431-2].

- "Modos de expresar el aumento o la disminución del día en las paremias hagiográficas", Helena Beristáin / Gerardo Ramírez Vidal (eds.), Las figuras del texto. México D. F.: Universidad Nacional Autónoma de México, 2009, 367-384 [ISBN: 978-607-02-0567-5].

- "Traduction du dicton", Michel Quitout / Julia Sevilla Muñoz (eds.), Traductologie, proverbes et figements. Paris: L'Harmattan, 2009, 157-169 [ISBN: 978-2-296-07946-5].

- "BADARE: unha ferramenta de traballo na paremioloxía meteorolóxica e do calendario na Romania", Cadernos de Fraseoloxía Galega, 11 (2009), 173-190 [ISSN: 1698-786].

- El refranero y el santoral. Un santo y un refrán para cada día. A Coruña: Hércules de Ediciones, 2010 [ISBN: 978-84-92715-23-7 D.L.: C 1669-2010].

- "BADARE: A personificación nos espazos de tempo", Cadernos de Fraseoloxía Galega, 13 (2011), 247-262 [ISSN: 1698-786].

2.1.2. Short papers

- "Refranes del calendario: la paremia geotemática", Paremiologia: classificazione, traduzione e tecnologie informatiche (Roma, University of La Sapienza, 12-15 March 2008); 14 March 2008. Already published [vid. 2.1.1].

- "BADARE: la personificación en los espacios de tiempo". Europhras 2010. Cross-Linguistics and Cross-Cultural Perspectives on Phraseology and Paremiology (University of Granada, 30 June - 2 July 2010). Already published (vid. 2.1.1).

2.1.3. Lectures and full-length talks

- "El refranero hagioparemiológico” (National and Kaposistrian University of Athens, 8 December 2006).

- "Y a-t-il une place pour l'humeur dans les dictons?". International Symposium Humor and Linguistics Folklore (University of Pécs, Hungary); 14-16 September 2007.

- "Refranes meteorológicos y del calendario en Refranes o proverbios en romance de Hernán Núñez (1555)", Seminario Internacional: Colección Paremiológica Madrid 1922-2007 (Complutense University of Madrid); 28 September 2007.

2.1.4. Seminars

- Two-hour seminar given at the Complutense University of Madrid (1-2 February 2007): "Le dicton hagiographique français; la paremia hagiográfica castellana; a paremia haxiográfica galega".

- Two-hourseminar given at the Complutense University of Madrid (27 May 2009): “El refrán meteorológico”.

- Two-hour seminar given at the Complutense University of Madrid (28 May 2009): “La paremiografía en el siglo XVII: Gonzalo Correas”.

- Two-hour seminar given at the Complutense University of Madrid (28 May 2009): “Didáctica de las unidades paremiológicas”.

 

2.2. Joan Fontana i Tous

2.2.1. Short papers

"Pisica blânda... Trazas felinas en el refranero rumano". XXII Encuentro Internacional de la Asociación de Jóvenes Lingüistas, Seville (9-11 May 2007). Already published (vid. 2.2.2.).

"Ploaie cu lapte... Agua del cielo en el refranero rumano". XXIII Encuentro Internacional de la Asociación de Jóvenes Lingüistas, Girona (26-28 March 2008). Already published (vid. 2.2.2.).

"Soarecele în putina... Bendito roedor maldito en el refranero rumano". XXV Encuentro Internacional de la Asociación de Jóvenes Lingüistas, Valladolid (10-12 March 2010). Already published (vid. 2.2.2.).

"Como perro por su casa. Nuestro can de cada día en el refranero rumano". XXVI Encuentro Internacional de la Asociación de Jóvenes Lingüistas, Salamanca (9-11 March 2011). In press.

2.2.2. Publications

- "Pisica blânda... Trazas felinas en el refranero rumano", Interlingüística, 18 (2009), 402-412 [ISSN: 1134-8941].

- "Ploaie cu lapte... Agua del cielo en el refranero rumano", Interlingüística, 19 (2009), 786-796 [ISSN: 1134-8941; D.L.: C-154-1997].

- "Soarecele în putina... Bendito roedor maldito en el refranero rumano", Interlingüística, 21 (2010), 389-400 [ISSN: 1134-8941; D.L.: P-266 / 2010].

2.2.3. Doctoral research dissertation

Din vatra celor care nu cuvânta. On the proverbs connected with animals in Romanian and other Romance languages (it contains weather proverbs). Presented in July 2008 at the University of Barcelona. Directed by Dr. José Enrique Gargallo Gil.

 

2.3. Maria-Reina Bastardas

- "Topónimos en los refranes meteorológicos asturianos", Ana M.ª Cano González (ed.), Homenaxe al Profesor Xosé Lluis García Arias. Uviéu [Oviedo]: Academia de la Llingua Asturiana, II, 2010, 543-559 [ISBN: 978-84-8168-508-4; D.L.: AS-3.695-2010].

- "Weather Proverbs Containing a Place name: a Typology and an Approach to their Geographical Distribution in the Romance-speaking Area". Short paper presented at the XXIV Internacional Congress of Onomastic Sciences; University of Barcelona, 9 September 2011. http://www.gencat.cat/llengua/BTPL/ICOS2011/104.pdf.

 

3. Joint publications and activities of the group members

- José Enrique Gargallo Gil / Antonio Torres Torres / Vicente Franco Anchelergues, "Líneas metodológicas de BADARE (Base de datos sobre refranes del calendario y meteorológicos en la Romania)". Short paper presented at the XXXVII Simposio Internacional de la Sociedad Española de Lingüística (Section "Proyectos de Investigación"), held at the University of Navarre (17-20 December 2007). Already published: Actas del XXXVII Simposio Internacional de la Sociedad Española de Lingüística. Editated by Inés Olza Moreno, Manuel Casado Velarde and Ramón González Ruiz. Pamplona: Servicio de Publicaciones de la Universidad de Navarra, 2008, 207-215 [ISBN: 84-8081-053-X]. http://www.unav.es/linguis/simposiosel/actas/.

- José Enrique Gargallo Gil / Antonio Torres Torres, "Febrerillo loco, un día peor que otro. Caracterización popular de febrero en la paremiología románica". Short paper presented at the XXXVIII Simposio de la Sociedad Española de Lingüística (Madrid, 5 February 2009).

- José Enrique Gargallo Gil / Antonio Torres Torres, "Meteoros y personificación en la paremiología romance a partir del proyecto BADARE". Short paper presented at Europhras 2010. Cross-Linguistics and Cross-Cultural Perspectives on Phraseology and Paremiology (University of Granada, 30 June - 2 July 2010). Already published: "Meteoros y personificación en la paremiología romance a partir del proyecto BADARE", Antonio Pamies Bertrán, Juan de Dios Luque Durán & Patricia Fernández Martín (eds.), Paremiología y herencia cultural. Granada: Granada Lingvistica, 2011, 65-73 [ISBN: 978-84-92782-57-4; D.L.: GR-3834-11].

- José Enrique Gargallo Gil / Antonio Torres Torres, "Refranes meteorológicos y toponimia en el español europeo a partir del proyecto BADARE ". Short paper presented at Tous les chemins mènent à Paris Diderot. Colloque International de Parémiologie (Université Paris Diderot, 29 June - 2 July 2011). In press.

- José Enrique Gargallo Gil / Antonio Torres Torres, "Caracterización popular de febrero en la paremiología romance a partir de los materiales del proyecto BADARE", Paremia, 18 (2009), 141-152 [ISSN: 1132-8940].

- José Enrique Gargallo Gil / Antonio Torres Torres / Vicente Franco Anchelergues, "Refranes del calendario y meteorológicos: nuevas sendas de investigación en paremiología romance". Two-hour seminar at the Complutense University of Madrid (5 February 2009).

- José Enrique Gargallo Gil / Aitor Carrera Baiget, "Sobre els arrepervèris. Aproximació als refranys meteorològics del gascó pirinenc oriental: paral·lelismes, interferències i contrastos en el trifini de català, gascó i llenguadocià a partir del món de les parèmies". Short paper presented at the XV Col·loqui de l'Associació Internacional de Llengua i Literatura Catalanes (University of Lleida, 7-11 September 2009). Already published: Imma Creus / Maite Puig / Joan R. Veny (ed.), Actes del Quinzè Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes. Universitat de Lleida, 7-11 de setembre de 2009. Vol. I. El català i les llengües veïnes. Barcelona: Associació Internacional de Llengua i Literatura Catalanes / Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 2010, 137-147 [ISBN: 978-84-9883-280-8; D.L.: B. 19.965-2010].

- José Enrique Gargallo Gil / Gabriele Iannàccaro, "Il progetto BADARE. Proverbi meteorologici e territorio", Bollettino dell'Atlante Linguistico Italiano, 34 (2010), 165-188 [ISSN: 1122-1836].

 

4. First International Seminar on Romance paremiology. Weather proverbs. Organised by the principal researcher (with the assistance of Maria-Reina Bastardas, Joan Fontana i Tous and Antonio Torres Torres) on the 25-26  May 2009 at the University of Barcelona (Supplementary grant, reference no. FFI2008-04092-E/FILO). A report on the seminar is available in the journal  Estudis Romànics, 32 (2010), 596-597 [ISSN: 0211-8572; D.L.: B. 34870-1986]. Several members of the research group of the BADARE project presented papers at this seminar:

- Maria-Reina Bastardas Rufat: "Tractament dels refranys meteorològics occitans dins Lou Tresor dóu Felibrige de Frederic Mistral".

- Aitor Carrera Baiget: "Provèrbis meteorologics en occitan dera Val d’Aran. Arrepòrt dera situacion actuau des donades sus eth gascon dera nauta arribèra de Garona".

- Lucília Chacoto: "Algumas observações sobre os proverbios meteorológicos portugueses".

- Joan Fontana i Tous: "Beât ţăranul... Marços, abrils i maigs als refranys friülans i romanesos sembrats a BADARE".

- Temistocle Franceschi: "La paremiologia territoriale (geoparemiologia) in Italia. Meteorologia e calendario nell’Atlante Paremiologico Italiano (API)".

- Gabriele Iannàccaro: "I proverbi della meteorologia in ladino dolomitico".

- Pilar Río Corbacho: "Contribución galega a BADARE".

- Antonio Torres Torres: "La obra paremiográfica de Luis Martínez Kleiser y su representación en BADARE".

José Enrique Gargallo (principal researcher) participated with the meteorologist Francesc Mauri (Televisió de Catalunya and Catalunya Ràdio) in the round table “Refranys i meteorologia popular”.

 

5. Second International Seminar on weather proverbs. At the boundaries of Romance Europe. Organised by the principal researcher (with the assistance of Maria-Reina Bastardas, Joan Fontana i Tous and Antonio Torres Torres) on the 27-28  May 2010 at the University of Barcelona (Supplementary grant, reference no. FFI2009-08063-E/FILO). The publication Paremiología romance. Los refranes meteorológicos (2010), edited by José Enrique Gargallo Gil (with the assistance of  Maria-Reina Bastardas, Joan Fontana i Tous and Antonio Torres Torres) was presented at the seminar [vid. 7]. Several members of the group presented papers at the seminar:

- Lucília Chacoto: "Semelhanças e diferenças dos provérbios meteorológicos no espaço lusófono".

- Gabriele Iannàccaro: "Broahut volli a hut, all moanada gnug. Proverbi meteorologici nelle comunità walser a sud delle Alpi".

- Dan Munteanu Colán: "Elementos de mitología autóctona en refranes rumanos meteorológicos y del calendario".

A report on the seminar is available in the journal  Estudis Romànics, 33 (2011), 541-542 [ISSN: 0211-8572; D.L.: B. 34870-1986].

 

6. Third International Seminar on weather proverbs. Romance geoparemiology. Organised by the principal researcher (with the assistance of Maria-Reina Bastardas, Joan Fontana i Tous and Antonio Torres Torres) on the 6-7 June 2011 at the University of Barcelona (Supplementary grant, reference no. FFI2010-11803-E/FILO). The publication I proverbi meteorologici. Ai confini dell'Europa romanza (2011), edited by José Enrique Gargallo Gil (with the assistance of  Maria-Reina Bastardas, Joan Fontana i Tous, Gabriele Iannàccaro and Antonio Torres Torres) was presented at the seminar [vid. 7]. Several members of the group presented papers at the seminar:

- Antonio Torres Torres, "Refranes hispánicos y proyección americana".

- Aitor Carrera Baiget, "Paremiologia, onomàstica i territori. L'element toponímic en els refranys meteorològics occitans".

- José Enrique Gargallo Gil (en colaboración con Marc Ruiz-Zorrilla Cruzate, de la Universidad de Barcelona): "El concepto de 'veranillo' en Europa. Ensayo semántico-motivacional".

And a final round table brought offered the conclusions of the seminar: "¿Es posible un atlas paremiológico romance?". With the participation of Gabriele Iannàccaro (University of Milano-Bicocca) and Vittorio dell'Aquila (Atlas Linguistique Roman). Moderated by José Enrique Gargallo Gil.

A report on the seminar is available in the journal Estudis Romànics, 34 (2012), 720-722 [ISSN: 0211-8572; D.L.: B. 34870-1986].

 

7. Joint publications

José Enrique Gargallo Gil, ed. (with the assistance of Maria-Reina Bastardas, Joan Fontana i Tous and Antonio Torres Torres), Paremiología romance. Los refranes meteorológicos. Barcelona: Publicacions i Edicions de la Universitat de Barcelona, 2010 [ISBN: 978-84-475-3454-8; D.L.: B-24645-2010]. Reviews in the journals Paremia, 19 (2010), 238-239; Revue de Linguistique Romane, 75 (2011), 207-209; Cadernos de Fraseoloxía Galega, 13 (2011), 416-422 [ISSN: 1698-786]; Estudis Romànics, 34 (2012), 562-567. It contains contributions of the following members of the group:

- Maria-Reina Bastardas Rufat: "Tractament dels refranys meteorològics occitans dins Lou Tresor dóu Felibrige de Frederic Mistral" (137-154).

- Aitor Carrera Baiget: "Provèrbis meteorologics en occitan dera Val d'Aran. Arrepòrt dera situacion actuau des donades sus eth gascon dera nauta arribèra de Garona" (155-171).

- Lucília Chacoto: "Algumas observações sobre os provérbios meteorológicos portugueses" (83-93).

- Joan Fontana i Tous: "Beât ţăranul... Marços, abrils i maigs als refranys friülans i romanesos sembrats a BADARE" (287-303).

- Temistocle Franceschi: "La paremiologia territoriale (geoparemiologia) in Italia. Meteorologia e calendario nell'Atlante Paremiologico Italiano (API)" (221-242).

- José Enrique Gargallo Gil: "Representació catalana dins BADARE" (123-136).

- Gabriele Iannàccaro: "I proverbi della meteorologia in ladino dolomitico" (263-285).

- Dan Munteanu Colán: "Elementos de mitología autóctona en refranes rumanos meteorológicos y del calendario" (305-316).

- Pilar Río Corbacho: "Contribución galega a BADARE. Refráns meteorolóxicos con animais" (67-81).

- Antonio Torres Torres: "La obra paremiográfica de Luis Martínez Kleiser y su representación en BADARE" (95-105).

 

José Enrique Gargallo Gil, ed. (with the assistance of Maria-Reina Bastardas, Joan Fontana i Tous, Gabriele Iannàccaro and Antonio Torres Torres), I proverbi meteorologici. Ai confini dell'Europa romanza. Alessandria: Edizioni dell'Orso, 2011 [ISBN: 978-88-6274-283-2]. Review in the journal Cadernos de Fraseoloxía Galega, 13 (2011), 422-426 [ISSN: 1698-786]. Liburna, 5 (2012), 268 [ISSN: 1889‒1128]; https://www.ucv.es/Publicaciones.aspx?IdRevista=3]; Estudis Romànics, XXXV (2013), 550-554 [ISSN: 0211-8572].

It contains contributions of the following members of the group:

- Lucília Chacoto: "Semelhanças e diferenças dos provérbios meteorológicos no espaço lusófono" (1-14).

- Gabriele Iannàccaro: "Broahut volli a hut, all moanada gnug. Proverbi meteorologici nelle comunità walser a sud delle Alpi" (53-81).