Resultats

1. José Enrique Gargallo (IP)

1.1. Publicacions

- "Se l Generús al mett sü l capèll... Refranes meteorológicos y territorio en la Suiza romance", Yvette Bürki / Manuela Cimeli / Rosa Sánchez (coords.), Lengua, Llengua, Llingua, Lingua, Langue. Encuentros filológicos (ibero)románicos. Estudios en homenaje a la profesora Beatrice Schmid. München: Peniope, 2012, 249-260 [ISBN: 978-3-936609-56-1].

- "BADARE, una herramienta multidisciplinar", María Isabel González Rey (ed.), Unidades fraseológicas y TIC. Madrid: Centro Virtual Cervantes / Instituto Cervantes, 2012, 29-50 [ISBN: 978-84-695-6413-4; D.L..: M-39701-2012]. Reseña dins Revista de Filoloxía Asturiana, 13 (2013), 195 [ISSN: 1578-9853].

- "Do ALGa a BADARE. Refráns do calendario e meteorolóxicos, xeoparemioloxía galega e romance", Olivia Rodríguez González / Laura Carballo Piñeiro / Burghard Baltrusch (ed.), Novas achegas ao estudo da cultura galega. A Coruña: Universidade da Coruña, 2012, 411-420 [ISBN: 978-84-9749-517-2; D.L.: C 1558-2012].

- En col·laboració amb Marc Ruiz-Zorrilla Cruzate, "El concepto de 'veranillo' en Europa. Ensayo semántico-motivacional", Géolinguistique, 13, 2012, 139-162 [ISSN: 0761 9081].

- "Del ALEANR a BADARE: refranes meteorológicos, geoparemiología romance", Actas del XXVI Congreso Internacional de Lingüística y de Filología Románicas. 6-11 septiembre 2010, Valencia [Proceedings of the 26th International Congress of Romance Linguistics and Philology]. Ed. by Emili Casanova Herrero / Cesáreo Calvo Rigual. Berlín: De Gruyter, 2013, IV, 193-202 [ISBN: 978-3-11-029995-3].

- "No diguis hivern passat | que sant Jordi no sigui estat. Refranys meteorològics al Diccionari català-valencià-balear", Carles Bartual, Balázs Déri, Kálmán Faluba, Ildikó Szijj (ed.) Catalanística a Hongria (1971/72-2011-2012). Actes del Simposi Internacional de Catalanística. Budapest, 24-26 d'abril de 2012. Budapest: Universitat Eötvös Loránd, 2013, 109-127.

- "Mar y meteorología popular en la Romania", José Enrique Gargallo Gil / Nikola Vuletić (ed.), Mare Loquens. Études d’étymologie et de géolinguistique romanes à la mémoire de Vojmir Vinja (1921-2007). Sveučilište u Zadru [Universitat de Zadar]: Zadar, 2013, 25-46 [ISBN: 978-953-331-044-2].

- "A abril alabo, si no vuelve el rabo. Refranes romances del mes de abril", Carlos Alberto Crida Álvarez (ed.), 14+1 Meletes Fraseologias kai Paroimiologias. Fonética: /meletes fraseoloyias ke parimioloyias [14+1 Estudios de Fraseología y Paremiología]. Atenes: Ta Kalós Keímena, 2015, 220-231 [ISBN: 978-618-81907-0-2].

- "Paremiologia romànica i literatura popular. Ponts de col·laboració interdisciplinària des del projecte ParemioRom", Àngel Vergés / Vicent Vidal (ed.), Etnopoètica: arxius i materials inèdits. Alacant: Grup d’Estudis Etnopoètics, Institut d'Estudis Catalans, 2015, 27-38 [ISBN: 978-84-9965-281-8; DL: B 27267-2015].

- "Sant Martí als refranys romànics del calendari. Romània (parèmica) contínua", Miquel Àngel Pradilla (ed.), Miscel·lània d'homenatge a Joan Martí i Castell. Tarragona: Publicacions URV, 2016, vol. II, 269-276 [ISBN: 978-84-8424-425-7; DL: T 373-2016].

- "El proyecto ParemioRom. Paremiología romance: refranes meteorológicos y territorio", Nikola Vuletić / Xosé Afonso Álvarez / José Enrique Gargallo Gil (ed.), Mari romanzi, mari del contatto: lessico e paremiologia. Sveučilište u Zadru [Universidad de Zadar]: Zadar, 2016, 257-279 [ISBN: 978-953-331-113-5].

- "Noviembre, dichoso mes... Prenda proverbial novembrina", Ana Ma. Fernández Planas (ed.), 53 reflexiones sobre aspectos de la fonética y otros temas de lingüística. Barcelona, 2016, 467-474 [ISBN: 978-84-608-9830-6].

- "Del mes que entra con abad y sale con fraile... Refranes romances septembrinos en la base de datos de ParemioRom", Cosimo de Giovanni (ed.), Fraseologia e paremiologia: passato, presente, futuro. Milano: FrancoAngeli, 2017, 235-246 [ISBN: 978-88-917-5286-4].

- "Refranys meteorològics de l'àmbit rossellonès dins del seu context català i romànic", Jornades de la Secció Filològica de l'Institut d'Estudis Catalans a Ceret (9 i 10 d'octubre de 2015). Barcelona / Perpinyà: Institut d'Estudis Catalans / Institut Franco-Català Transfronterer - Universitat de Perpinyà, 2017, 61-68 [ISBN: 978-84-9965-380-8 D.L.: B 23828-2017].

- "The results of the project ParemioRom", 10º Colóquio Interdisciplinar sobre Provérbios / 10th Interdisciplinary Colloquium on Proverbs. Tavira: IAP - AIP, 2017, 105-122 [ISBN 978-989-98685-7-1; D.L.: 432693/17].

- "Refranes meteorológicos en el Vocabolario de Falcucci y confrontación romance", Stella Retali-Medori (ed.) Actes du colloque de lexicographie dialectale et étymologique en l’honneur de Francesco Domenico Falcucci. Alessandria: Edizioni dell'Orso, 183-196 [ISBN 978-88-6274-000-0].

- "Refranes meteorológicos del asturianoleonés en su contexto romance, según los datos de ParemioRom", Lletres Asturianes, 123 (2020), 37-63: <http://www.academiadelallingua.com/lletresasturianes/index.php?px=articulu&cod=801>.

1.2. Ponències en congressos i conferències

- "No diguis hivern passat | que sant Jordi no sigui estat. Refranys meteorològics al Diccionari català-valencià-balear". Ponència presentada al Simposi Internacional de Catalanística (Quaranta anys d'estudis de catalanística) a la Universitat Eötvös Loránd de Budapest el 25 d'abril de 2012. Publicada (vid. 1.1).

- "Cielo a pecorelle... Proverbi meteorologici e Romania continua". Conferència impartida a l'Istituto di Lingua e Letteratura Italiana de la Universitat Eötvös Loránd de Budapest el 26 d'abril de 2012.

- "El proyecto ParemioRom. Paremiología romance: refranes meteorológicos y territorio". Conferència presentada dins Mare Loquens. 2e Colloque international sur l'étymologie et la géolinguistique romanes à la mémoire de Vojmir Vinja (1921-2007) a la Universitat de Zadar (Croàcia) el 26 de setembre de 2013. Publicada (vid. 1.1).

- "A abril alabo, si no vuelve el rabo. Refranes romances del mes de abril". Conferència presentada a la 2.ª jornada internacional dedicada a la fraseología y paremiología. Universitat Kapodistríaka d'Atenes. 8 d'abril de 2014. Publicada (vid. 1.1).

- "Refranys del calendari i meteorològics, geoparemiologia romànica". Conferència realitzada a la Universitat Jaume I de Castellón, en el marc de la Fundació Germà Colón. 16 de maig de 2014.

- "The results of the project ParemioRom", 10 Interdisciplinary Colloquium on Proverbs 2016, Tavira (Portugal), 9 de novembre de 2016 (vid. 1.1).

1.3. D'altres

- Curs d'estiu de 4 hores impartit dins la Quinta Scuola Estiva di Linguistica e Filologia Romanza a Procida (Nàpols), École d'été de la Société de Linguistique Romane, els dies 7 i 8 de juny de 2012: "Paremiología romance: los refranes meteorológicos".

- Presentació d'una de les contribucions del Centre Universitari de Sociolingüística i Comunicació (CUSC) a la investigació en sociolingüística: Paremiologia (9 de maig de 2014). Actes de celebració del 15è aniversari del CUSC.

- En col·laboració amb Vicente Franco Anchelergues,"Labrador ‘masiau lunero, poco trigo en o granero. El aragonés en la base de datos de ParemioRom (Paremiología romance: refranes meteorológicos y territorio)". Comunicació presentada al Col·loqui L’aragonès avui / L’aragonés güé / El aragonés hoy (13-06-2014, Universitat de Barcelona).

- "Paremiologia romànica i literatura popular. Ponts de col·laboració interdisplinària des del projecte ParemioRom". Comunicació presentada a la X Trobada del Grup d'Estudis Etnopoètics (Banyoles, 8 de novembre de 2014). Publicat (vid. 1.1).

- "Del mes que entra con abad y sale con fraile... Refranes romances septembrinos en la base de datos de ParemioRom". Comunicació presentada a la II Giornata di Studi internazionali dell'Associazione Phrasis. Fraseologia e Paremiologia: passato, presente e futuro (Universitat de Càller, 17 de setembre de 2015). Publicada (vid. 1.1).

- "Refranys meteorològics de l'àmbit rossellonès dins del seu context català i romànic". Comunicació presentada a les Jornades de la Secció Filològica de l'Institut d'Estudis Catalans (Ceret, França; 9 d'octubre de 2015). Publicada (vid. 1.1).

- "Proverbi meteorologici nel Vocabolario di Falcucci e confronto romanzo". Comunicació presentada al Colloque international de linguistique romane en l'honneur de F. D. Falcucci. Lexicographie dialectale et étymologique (Università di Corsica - Pasquale Paoli, 28-10-2015). Publicat (vid. 1.1).

2. Altres components del grup

2.1. Xosé Afonso Álvarez

- "Distribución geoparemiológica de refranes meteorológicos". Ponència presentada a les XXXI Xornaes Internacionales d'Estudiu (Academia de la Llingua Asturiana / Universitat d'Oviedo, 6 de novembre de 2012). Publicada: Lletres Asturianes, 109 (2013). Uviéu: Academia de la Llingua Asturiana, 67-102 [ISSN: 0212-0534].

- "Carapucho no Farelo, auga no pelo: a xeografía dos refráns meteorolóxicos romances”, Cadernos de Fraseoloxía Galega, 16 (2014), 17-38 [ISSN: 1698-7861; D.L.: VG-1302-2004].

- "Paremioloxía xeográfica: refráns referidos a localidades galegas e os seus habitantes", Federica Cugno / Laura Mantovani / Matteo Rivoira / Maria Sabrina Specchia (ed.), Studi linguistici in onore di Lorenzo Massobrio. Torino: Istituto dell'Atlante Linguistico Italiano, 2015, 495-507.

- "Bora freda e neve in mar, la fin del vento vedo 'rivar. Refráns do vento no mar románico", Nikola Vuletić / Xosé Afonso Álvarez / José Enrique Gargallo Gil (ed.), Mari romanzi, mari di contatto: lessico e paremiologia. Sveučilište u Zadru [Universitat de Zadar]: Zadar, 2016, 245-256 [ISBN: 978-953-331-113-5].

- “Cuan el tiempo ye del tiempo, nunca ye mal tiempo. El proyecto ParemioRom". Ponència presentada al Col·loqui Mirades de la ciència sobre el temps (Universitat de Barcelona, 26-05-2014).

- "Distribución geográfica de los refranes. Notas para el análisis geoparemiológico", Anuari de Filologia. Estudis de Lingüística, 2015, 5, 25-52 [ISSN: 2014-1408].

- "Marzo marcero, o tan frío como enero, o tan falso como febrero. El retrato de los meses en los refranes románicos". Ponencia presentada al II Coloquio Mirades de la ciència sobre el temps. El cicle de l'any (Universidad de Barcelona, 18-05-2015).

- "Enero caballero, todo malo o todo bueno. El retrato de enero en el refranero románico", Paremia, 25 (2016), 161-169 [ISSN: 0761 9081].

2.2. Maria-Reina Bastardas

- "Lluna ajaguda, marinaru a l'adritta / luna en pie, marinâr sentât. À la recherche d'un paremiotype roman entre la lune et la mer", Nikola Vuletić / Xosé Afonso Álvarez / José Enrique Gargallo Gil (ed.), Mari romanzi, mari di contatto: lessico e paremiologia. Sveučilište u Zadru [Universitat de Zadar]: Zadar, 2016, 229-244 [ISBN: 978-953-331-113-5].

- "Weather Proverbs Containing a Place-name: a Typology and Approach to their Geographical Distribution in the Romance-speaking", Joan Tort Donada / Montserrat Montagut Montagut, ed. (2014): Els noms en la vida quotidiana. Actes del XXIV Congrés Internacional d’ICOS sobre Ciències Onomàstiques. Annex. Secció 6. Generalitat de Catalunya. Biblioteca Tècnica de Política Lingüística; 11, 998-1009.

- "Els Proverbes de la Vallée d’Aure de François Vidailhet (1910). Originalitat i interès dels proverbis meteorològics recollits en aquesta font", Aitor Carrera / Isabel Grifoll (eds.),Occitània en Catalonha: de tempses novèls,de novèlas perspectivas. Actes de l’XI en Congrès de l’Associacion Internacionala d’Estudis Occitans. Barcelona / Lhèida: Generalitat de Catalonha; Institut d'Estudis Ilerdencs, 2017, 67-75 [ISBN: 978-84-393-9567-6]. Text en pdf: <http://llengua.gencat.cat/web/.content/documents/publicacions/btpl/arxius/21_Occitania_en_Catalonha.pdf>.

- "Pluja a l'agost: safrà, mel i most. Les abelles i la mel en el refranyer meteorològic romànic", Estudis de Llengua i Literatura Calanes/LXXI. Homenatge a Kálmán Faluba. 1. Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 2017, 173-194 [ISBN: 978-84-9883-943-2; D.L.: B. 19213-2017].

2.3. Guylaine Brun-Trigaud

- "Les dictons dans les atlas linguistiques de l'espace galloroman", Géolinguistique, 13, 2012, 9-16 [ISSN: 0761 9081].

2.4. Aitor Carrera

- "Unitat i diversitat de l’aranès: geolingüística i geoparemiologia". Ponència presentada a la Trobada aranesa. Mirades sobre l'Aran i l'occità aranès (Universitat de Barcelona, 29 d'octubre de 2012).

- "Paremiologia, onomàstica i territori. L'element toponímic en els refranys meteorològics occitans", Géolinguistique, 13, 2012, 17-54 [ISSN: 0761 9081].

2.5. Joan Fontana i Tous

- "Año de bienes, año de duelo. Nieves, granizo y hielo en los refranes rumanos neviscados en ParemioRom". Comunicació presentada al XXVII Congreso Internacional de la Asociación de Jóvenes Lingüistas (Sevilla, 13-16 novembre de 2012) el 15 de novembre de 2012. Publicada dins J. C. Álvarez / B. Garrido / M. González (coords.), Jóvenes aportaciones a la investigación lingüística. Sevilla: Ediciones Alfar, 2015, 215-226 [ISBN: 978-84-7898-575-3; D.L.: SE 573-2015].

- "Algo va de Stan a Pedro. Parèmies populars a les traduccions romaneses integrals del Quijote" (Universitat de Barcelona, 10/07/2014); tesi doctoral amb menció europea, dirigida per José Enrique Gargallo. Qualifiació: excel·lent cum laude.

- "A falta de fresas, buenas son hojas. Bocados de dor en el refranero rumano", Paremia, 24, 2015, 43-52 [ISSN: 1132-8940].

- En col·laboració amb Xus Ugarte, "Après l'enquesta, lo goig ne resta. Representació paremiològica de la Catalunya del Nord a l'enquesta digital 'Els refranys més usuals de la llengua catalana'". Comunicació presentada al VIIe congrès international de l'Association Française des Catalanistes (AFC): 'Catalunya del Nord com a cruïlla' (Université de Perpignan Via Domitia, UPVD). 24-10-2015.

2.6. Gabriele Iannàccaro

- En col·laboració amb Vittorio Dell'Aquila, "Per un atlante paremiologico romanzo", Géolinguistique, 13, 2012, 179-230 [ISSN: 0761 9081].

2.7. Antonio Torres Torres

- "Refranes hispánicos y proyección americana", Géolinguistique, 13, 2012, 295-312 [ISSN: 0761 9081].

- "Paremiología española e hispanoamericana. Los americanismos parémicos", Dialectologia, 10, 2013, 87-105 [ISSN: 2013-2247]: http://www.publicacions.ub.edu/revistes/dialectologia10/.

- Direcció del treball final del "Máster Oficial Experto en Español como Lengua Extranjera en Ámbitos Profesionales", presentata a la UB per María Dolores Vega Rodríguez: "El refrán como discurso repetido y su enseñanza en el ámbito del ELE". Data: 9 de juliol de 2015. Qualificació: 9,5.

2.8. Nikola Vuletić

- "Romanços d'Ístria: una mirada geoparemiològica". Conferència pronunciada a la Universitat de Barcelona el 20 de desembre de 2012.

- "N-av ni de nap, e cótro de verze. Refranys meteorològics i del calendari istroromanesos i relacions interlingüístiques", Géolinguistique, 13, 2012, 343-357 [ISSN: 0761 9081].

2.9. Lucília Chacoto

- "Muita parra, pouca uva. Da vinha e do vinho nos provérbios portugueses", Paremia, 22, 2013, 149-160 [ISSN: 1132-8940].

 

3. Publicacions i activitats dels membres del grup en col·laboració

- Coordinació del número 13 de la revista Géolinguistique (2012) [ISBN: 978-2-84310; ISSN: 0761 9081] sobre geoparemiologia romànica: Maria-Reina Bastardas, Elisabetta Carpitelli, Joan Fontana, José Enrique Gargallo i Antonio Torres.

- Aitor Carrera / José Enrique Gargallo, "Quora Montcauv a lo capèu, se non plòu aüra, plourà lèu. De montanhas amb un capèl dins los provèrbis occitans e romanics", Michèle Oliviéri / Guylaine Brun-Trigaud / Philippe Del Giudice (ed.), La Leçon des dialectes. Hommages à Jean-Philippe Dalbéra. Alessandria: Edizioni dell'Orso, 2012, 243-250 [ISBN: 978-78-6274-416-4].

- José Enrique Gargallo / Antonio Torres, "Refranes meteorológicos y toponimia en el español europeo a partir del proyecto BADARE", Jean-Michel Benayoun / Natalie Kübler / Jean-Philippe Zouogbo, Parémiologie. Proverbes et formes voisines. Sainte Gemme: Presses Universitaires de Sainte Gemme, 2013, Tome II, 113-127 [ISBN: 979-10-91467-44-5].

- Xosé Afonso Álvarez / Maria-Reina Bastardas / José Enrique Gargallo, "ParemioRom: distribución espacial de refranes meteorológicos romances". Comunicació presentada al XXVIIe Congrès International de Linguistique et de Philologie Romanes (Nancy, 15-20/7/2013). Publicat: dins Jean Paul Chauveau / Marcello Barbato / Inés Fernández Ordóñez (ed.), Actes du XXVIIe Congrès international de linguistique et philologie romanes. Section 8: Linguistique variationnelle, dialectologie et sociolinguistique. Nancy: ATILF, 2016, 15 pàgines.

- Maria-Reina Bastardas / José Enrique Gargallo, "Cèu rougen, plueio o vènt. Refranys meteorològics al Tresor de Mistral". Conferència pronunciada a l'Escola Frederic Mistral. L'Hospitalet, Barcelona (Centenari de la mort del poeta Frederic Mistral). 24 d'abril de 2014.

- Maria-Reina Bastardas / José Enrique Gargallo, "Refranys meteorològics i del cicle de l'any al Tresor de Frederic Mistral". Conferència pronunciada a la Biblioteca Jaume Fuster de Barcelona (Centenari de la mort del poeta Frederic Mistral). 22 d'octubre de 2014. Reportatge.

- José Enrique Gargallo Gil / Xosé Afonso Álvarez Pérez, "El proyecto ParemioRom. Refranes meteorológicos y geoparemiología romance", Estudis Romànics, XXXVI (2014), 313-324 [ISSN: 0211-8572; D.L.: B. 34870-1986].

- José Enrique Gargallo / Aitor Carrera, "La preséncia occitana dins la basa de donadas ParemioRom. Un novèl esplech paremiologic per la lenga d'òc".  Aitor Carrera e Isabel Grifoll (ed.), Occitània en Catalonha: de tempses novèls, de novèlas perspectivas. Actes de l’XIen Congrès de l’Associacion Internacionala d’Estudis Occitans. Barcelona / Lhèida: Generalitat de Catalonha; Institut d'Estudis Ilerdencs, 2017, 911-924. 67-75 [ISBN: 978-84-393-9567-6]. Text en pdf: <http://llengua.gencat.cat/web/.content/documents/publicacions/btpl/arxius/21_Occitania_en_Catalonha.pdf>.

- José Enrique Gargallo / Gabriele Iannàccaro, "Anada fiocosa, anada frutuosa. I proverbi meteorologici piemontesi nel quadro della paremiologia romanza",  Federica Cugno / Laura Mantovani / Matteo Rivoira / Sabrina Specchia, Studi linguistici in onore di Lorenzo Massobrio. Torino: Istituto dell'Atlante Linguistico Italiano, 495-507 [ISBN: 978-88-98051-09-0].

- José Enrique Gargallo / Joan Fontana, "Aire serrano, agua en la mano. Garbellada de refranys castellans i catalans amb noms de vents", Àlex Martín Escriba / Adolf Piquer Vidal / Fernando Sánchez Miret (ed.), Actes del Setzè Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes. Salamanca, 2012. Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 2015, 205-215 [D.L.: B.5046-2015; ISBN: 978-84-9883-751-3].

- José Enrique Gargallo Gil / Gabriele Iannàccaro, "Anada fiocosa, anada frutuosa. I proverbi meteorologici piemontesi nel quadro della paremiologia romanza", Federica Cugno / Laura Mantovani / Matteo Rivoira / Maria Sabrina Specchia (ed.), Studi linguistici in onore di Lorenzo Massobrio. Torino: Istituto dell'Atlante Linguistico Italiano, 2015, 495-507.

- Elisabetta Carpitelli / José Enrique Gargallo Gil, "Calendari, meteorologia e zoonimi in alcuni materiali italo-romanzi e corsi", Stella Retali-Medori (ed.), Paroddi varghji. Mélanges offerts à Marie-José Dalbera-Stefanaggi. Alessandria: Edizioni dell'Orso, 2015, 57-73 [ISBN: 978-88-6274-597-0].

- Maria-Reina Bastardas / José Enrique Gargallo, "Refranes meteorológicos con «cielo aborregado» e imágenes afines en gallego y en romance. Paremiotipos y variación diatópica", Esther Corral Díaz / Elvira Fidalgo / Pilar Lorenzo Gradín (ed.), Cantares de amigos. Estudos en homenaxe a Mercedes Brea. Santiago de Compostela: Edicións de Santiago de Compostela, 2016, 97-109 [D.L.: C 727-2016; ISBN: 0768-84-16533-69-5].

- José Enrique Gargallo / Joan Fontana, "Présentation des résultats du projet ParemioRom", XXIe Congrès International de l'Atlas linguistique Roman (ALiR), Universitat de Baia Mare (Romania), 28-9-2016. En premsa.

- Joan Fontana / José Enrique Gargallo / Víctor Pàmies / Xus Ugarte, Els refranys més usuals de la llengua catalana. Barcelona: Llibres de l'Índex, 2016 [D.L.: B-20.245-2016; ISBN 978-84-942889-9-9].

- Xosé Afonso Álvarez / Maria-Reina Bastardas / Joan Fontana / José Enrique Gargallo / Antonio Torres, "Géolinguistique romane: le projet ParemioRom", Géolinguistique, 2016, 16, 67-90 [ISBN: 0761 9081].

- Joan Fontana / José Enrique Gargallo / Víctor Pàmies / Xus Ugarte, "A refranys em convides! Gènesi, desenvolupament i primers resultats de l'enquesta digital Els refranys més usuals de la llengua catalana",  Manuel Pérez Saldanya / Rafael Roca i Ricart (eds.), Actes del Dissetè Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes: Universitat de València, 7-10 de juliol de 2015. Barcelona: Institut d’Estudis Catalans. Recurs electrònic: <https://publicacions.iec.cat/repository/pdf/00000251/00000001.pdf>.

- Joan Fontana / José Enrique Gargallo, "Refranes meteorológicos y del calendario en la encuesta digital Els refranys més usuals de la llengua catalana", Paremia 27,  2018, 37-47 [ISSN 1132-8940. ISSN electrònic 2172-10-68]. <https://cvc.cervantes.es/lengua/paremia/pdf/027/004_fontana_gargallo.pdf>.