Esteu aquí

Errors d’edició: dels manuscrits als diccionaris. Exemples sobretot de misser Joan

Conferenciant: 
Data: dia i hora: 
dimarts, 4 abril, 2017 - 19:00

Antònia Carré, membre del projecte «Ciència vernacla a la Corona d'Aragó i al seu context romànic (segles XIII-XVI)» (FFI2014-53050-C5-3-P), va oferir una sessió dedicada als textos cientificotècnics medievals catalans per mostrar com, per una manca d’estudi del marc sociocultural en què van ser escrits, les edicions crítiques que existeixen presenten errades interpretatives de lèxic, la qual cosa acaba transcendint als diccionaris tot afectant-ne la qualitat.

La investigació presentada en aquesta conferència posa en correlació les edicions crítiques de quatre obres medievals de caràcter cientificotècnic, amb les fonts primàries que les transmeten (tant manuscrits com traduccions), i amb les fonts lexicogràfiques que en recullen el lèxic. Aquests textos són el Llibre de receptes de Misser Joan, que és el projecte editorial en què treballa Carré, juntament amb el Dr. Lluís Cifuentes, el Lliri de medicina de Bernat Gordon, el Regiment de sanitat per al rei d’Aragó i els Aforismes d’Hipòcrates. Les fonts lexicogràfiques contrastades per Carré són els tres grans dipositaris de lèxic medieval català: el Diccionari català-valencià-balear de F. de B. Moll i A. M. Alcover, el Diccionari etimològic i complementari de la llengua catalana de Joan Coromines, i el Vocabulari de la llengua catalana medieval de Lluís Faraudo de Saint-Germain, complementats amb repertoris de substàncies medicinals en altres llengües.

L’estudiosa va assenyalar que aquests errors es poden deure, o bé a una mala lectura del text, o bé a una mala comprensió d’un terme concret, la qual cosa provoca que aquesta informació errònia traspassi als diccionaris amb formalitzacions molt diverses: mots mal definits, paraules escrites amb grafies impròpies perquè l’editor no les ha esmenades del manuscrit o perquè ha aglutinat incorrectament, mots exclosos, definicions que traslladen el significat de manera incompleta, etc.

Va tancar la sessió un debat sobre els mots del Llibre de receptes de Misser Joan que Carré i Cifuentes no han pogut resoldre durant el procés d’elaboració de l’edició crítica, que sortirà a la llum durant aquest 2017. Tant la conferència com el col·loqui posterior van posar de manifest la dificultat que planteja editar obres medievals d’aquestes característiques, i els obstacles en què es troba l’estudiós quan vol construir hipòtesis sobre els usos gràfics que regeixen aquesta tipologia de textos, la qual cosa evidencia la necessitat d’investigacions que contribueixin a explicar el context cultural en què es produeixen i l’scripta pròpia d’aquestes obres.

Mireia Martí Torras

Fitxers adjunts: