Dizionario Abruzzese e Molisano [I-V]
Autor: 
GIAMMARCO, Ernesto
Editorial: 
Edizioni dell'Ateneo
Lugar de edición: 
Roma
Fecha de publicación: 
1968-1985
Proverbs
Mostrando 1 - 20 de 34 (página 1 de 2)
Refrán En la fuente

A lla cannəlórə ju vìərnə sə nə va fórə

Página:
407
Sub voce:
cannəlórə
Volumen:
I

Écchə la cannəlórə ; / la mbərnatə à šcitə daforə ; / chji sa bbén gundà / qu̯aranda jórnə a da fà. Rəspónnə j’aucatə : / – Ne jèšcə la mbərnatə, / sə nə scòppə l’aucatə

Página:
407-408
Sub voce:
cannəlórə
Volumen:
I

La cannəlórə, la vərnatə è šciutə fórə ; / arrəspónnə Sandə Bbiagə : / – La vərnatə angórə trascə

Página:
408
Sub voce:
cannəlórə
Volumen:
I

Mó vé la cannəlórə, / da lu mmiòrnə sémmə fórə ; / Ma sə ppióvə o tira vèndə, / a ju mmiòrnə sémmə déndrə

Página:
408
Sub voce:
cannəlórə
Volumen:
I

Sandə Bbièscə, la cannilòrə, / si cci férə nèngu̯ə e ssi cci pióvə, / si cci férə li sullarèllə / sòmə m mèʒʒə a lu virnarèllə ; / si cci férə lu sòlə bbònə, / sòmə m mèzzə a la štaggiònə

Página:
408
Sub voce:
cannəlórə
Volumen:
I

Cā cannəlórə, a vərnatə jè šciutə fórə

Página:
408
Sub voce:
cannəlórə
Volumen:
I

Bbricitólə ə cannilórə / si cci nòngu̯ə ə ssi cci pióvə, / si cci férə lu sullitèllə, / sémə m mèʒʒə a ll’invirnitèllə, / si cci férə lu sóli bbónə, / da l’immèrnə sémə fórə

Página:
408
Sub voce:
cannəlórə
Volumen:
I

Cannilòrə, sə ccə šta lu solətillə, / jèmə m mèʒʒə a lu vərnillə, sə ccə šta lu sèlə bbònə, / da l’immèrnə sèmə fòrə

Página:
408
Sub voce:
cannəlórə
Volumen:
I

Nélla cannelóra che ffiócca o che ppióve l’immèrno è ffóre ; se ffa sóle solèglio štémo a mmèʒʒo l’immernarèglio

Página:
408
Sub voce:
cannəlórə
Volumen:
I

A la Cannəllòrə ə la Bbiasciòlə sə ccə nangu̯ə ə ssə ccə piòvə da l’immèrnə samə fòrə, sə ccə fa lu sularillə trònda jurnə də mmərnarillə

Página:
408
Sub voce:
cannəlórə
Volumen:
I

Fiòcca o piòve nella Cannelòra, l’immérno è ffòra, se ppó fa no solatéjjo, stémo a mméso l’immernéjjo

Página:
408
Sub voce:
cannəlórə
Volumen:
I

Cilə a ttòppə də lanə si nim bbiéu̯və ujjə, piéu̯və dumanə

Página:
565
Sub voce:
cíələ
Volumen:
I

Lu harbinə pòrtə lu ffiaschə arrét’a la schjinə

Página:
915
Sub voce:
harbinə
Volumen:
II

Luna m bbiédə, marənarə aggiacciatə, lun’aggiacciatə, marənarə m biédə

Página:
1023
Sub voce:
lunə
Volumen:
II

La linə šta ggiacciatə, lu marənarə adà šta rittə

Página:
1023
Sub voce:
lunə
Volumen:
II

Qu̯andə la məndagnə sə mèttə ḍi cappèḍḍə, u̯ìnnətə lə crapə ə ccumbrə ḍi manteḍḍə ; qu̯andə la məndagnə sə ʃbbrachə, u̯innə lə crapə ə ccumbrə ḍi mantèḍḍə

Página:
1219
Sub voce:
mundagnə
Volumen:
II

Qu̯anda la mundagnə sə calə lə bbrachə, vìnnətə lu cappèllə e ccúmbratə la caprə ; qu̯andə sə mèttə lu cappèllə, vìnnətə la crapə ə ccùmbrətə lu cappèllə

Página:
1219
Sub voce:
mundagnə
Volumen:
II

Natale sénʒa luna sètte névi sópre una

Página:
1248
Sub voce:
Natalə
Volumen:
III

Natale cójjo sòlo, Pasqu̯a cójjo tizzóno

Página:
1248, 2048
Sub voce:
Natalə, sólə
Volumen:
III, IV

Pröma Natälə né ffraddə ə nné ffämə ; dòpə Natälə fradd’ə ffäme

Página:
1248
Sub voce:
Natalə
Volumen:
III

Páginas