Proverbi sardi

Author: 
LOI, Salvatore
Editorial: 
Giunti
Place of edition: 
Firenze / Milano
Publication date: 
2010 [1972]
Proverbs
Displaying 1 - 20 of 30 (page 1 of 2)
Proverbsort ascending In source

Su sole de martu, lealu de passu

Page:
65
Proverb number:
343

Su sole de Abrile ponet brunchile

Page:
65
Proverb number:
351

Su frittu de Bennalzu occhi' s'ischalzu

Page:
65
Proverb number:
340
Su corvu arrughidu segnalat abba Page:
68
Proverb number:
386
Sa tonca cantat, tempus bonu faghet Page:
67
Proverb number:
376

Sa fa béttala in infustu, et su trigu in fustu

Page:
67
Proverb number:
370

S'acqua de Mrazu e de Abribi / bali' prus de su cocciu / de su Rey Davidi

Page:
66
Proverb number:
353

S'abba de Abrile faghet imbianchire

Page:
65
Proverb number:
350

Quando si hat su bentu[,] si bentulat

Page:
68
Proverb number:
384

Nè Maju senza sole, nè bajana sen' amore

Page:
66
Proverb number:
357

Mrazu, acqua e' sazzu / Abribi, acquas milli / Mau, cum d'una mindi au

Page:
66
Proverb number:
354

In su mese de Abrile non tocches unu pile, in su mese de Maju non tocches su saju

Page:
65
Proverb number:
352
In s'aria brebeis, aqua finzas a peis Page:
68
Proverb number:
387

Gennaiu siccu, messaiu arriccu / Gennaiu proinosu, messaiu priogosu

Page:
65
Proverb number:
339

Frearzu, duas caras: una bona, una mala

Page:
65
Proverb number:
346

Eranu folthe, trigu a colthe

Page:
65
Proverb number:
347
Dai sa die de sanctu Mattìu, ogni animale torrat biu Page:
67
Proverb number:
364

Dai Nadale in susu, frittu et famine in pius(u)

Page:
66
Sub voce:
362

Da inoghe a Bennarzu, nè anzone nè arzu, dai Bennarzu in cudda ia, frittu[,] famine e carestia

Page:
66
Proverb number:
361
Chelu ruju 'e mare [/] bae massaiu ad arare; [/] Arias rujas de sole [/] prepara linna pastore Page:
67-68
Proverb number:
378

Pages