forecast
Meteorology category: 

Proverbs Sheets

Displaying 1 - 20 of 4348 (page 1 of 218)
Text Language or varietysort descending

Écchə la cannəlórə ; / la mbərnatə à šcitə daforə ; / chji sa bbén gundà / qu̯aranda jórnə a da fà. Rəspónnə j’aucatə : / – Ne jèšcə la mbərnatə, / sə nə scòppə l’aucatə

Abruzzese

Qu̯anda la mundagnə sə calə lə bbrachə, vìnnətə lu cappèllə e ccúmbratə la caprə ; qu̯andə sə mèttə lu cappèllə, vìnnətə la crapə ə ccùmbrətə lu cappèllə

Abruzzese

La cannəlórə, la vərnatə è šciutə fórə ; / arrəspónnə Sandə Bbiagə : / – La vərnatə angórə trascə

Abruzzese

Mó vé la cannəlórə, / da lu mmiòrnə sémmə fórə ; / Ma sə ppióvə o tira vèndə, / a ju mmiòrnə sémmə déndrə

Abruzzese

Sandə Bbièscə, la cannilòrə, / si cci férə nèngu̯ə e ssi cci pióvə, / si cci férə li sullarèllə / sòmə m mèʒʒə a lu virnarèllə ; / si cci férə lu sòlə bbònə, / sòmə m mèzzə a la štaggiònə

Abruzzese

La linə šta ggiacciatə, lu marənarə adà šta rittə

Abruzzese

Cannilòrə, sə ccə šta lu solətillə, / jèmə m mèʒʒə a lu vərnillə, sə ccə šta lu sèlə bbònə, / da l’immèrnə sèmə fòrə

Abruzzese

Cā cannəlórə, a vərnatə jè šciutə fórə

Abruzzese

Natale sénʒa luna sètte névi sópre una

Abruzzese

Lu harbinə pòrtə lu ffiaschə arrét’a la schjinə

Abruzzese

A la Cannəllòrə ə la Bbiasciòlə sə ccə nangu̯ə ə ssə ccə piòvə da l’immèrnə samə fòrə, sə ccə fa lu sularillə trònda jurnə də mmərnarillə

Abruzzese
Archevènie de la sere, tutte lu mónne si rasserene; archevènie de la dumane, tutte lu mónne si 'mpantane Abruzzese

Qu̯andə də ggiuvəddì lu sólə nʒacchə, primə də dumènəch’avémə l’acqu̯ə

Abruzzese

Sólə scurə d’auštə pòrta la nävə pə ttuttə l’immèrnə

Abruzzese

Bbricitólə ə cannilórə / si cci nòngu̯ə ə ssi cci pióvə, / si cci férə lu sullitèllə, / sémə m mèʒʒə a ll’invirnitèllə, / si cci férə lu sóli bbónə, / da l’immèrnə sémə fórə

Abruzzese

Qu̯andə la məndagnə sə mèttə ḍi cappèḍḍə, u̯ìnnətə lə crapə ə ccumbrə ḍi manteḍḍə ; qu̯andə la məndagnə sə ʃbbrachə, u̯innə lə crapə ə ccumbrə ḍi mantèḍḍə

Abruzzese

Luna m bbiédə, marənarə aggiacciatə, lun’aggiacciatə, marənarə m biédə

Abruzzese

Cilə a ttòppə də lanə si nim bbiéu̯və ujjə, piéu̯və dumanə

Abruzzese
Si canta o porpuz[,] quítate o capuz Aragonese
Si chilan as falcillas[,] ya pues regar os tiestos Aragonese

Pages