Preinscripció i matrícula

Informacions pràctiques

Perfils recomanats d'accès

Graduats o llicenciats de l'àmbit de les humanitats i les ciències socials, principalment formats en els camps específics de la la Literatura i la Història:

 • Estudis Literaris
 • Teoria de la Literatura i Literatura Comparada
 • Història
 • Llengües i Literatures Modernes
 • Filologia Catalana
 • Filologia Hispànica
 • Humanitats
 • Filosofia
 • Sociologia
 • Història de l'Art
 • Periodisme
 • Comunicació i Indústries Culturals
 • Comunicació Audiovisual
 • Biblioteconomia i Documentació.

Tutories informatives i de matrícula

Tutories amb el Director de Màster Dr. Antoni Martí: Facultat de Filologia, segona plana de l'edifici històric.

Horari concertat per correu electrònic. lceie@ub.edu

Modalitats de matrícula

 • Matrícula de Màster
 • Matrícula de Postgrau
 • Matrícula de Curs Monogràfic Universitari / Mòdul (consulteu oferta vigent)

Els estudiants poden accedir a aquests estudis bé a través del Màster, bé a través de cada postgrau.

Cada curs de Postgrau pot fer-se de manera independent, amb titulació pròpia, sense necessitat de fer el Màster complet.
La matrícula es pot fer pel conjunt del Màster o per a cadascun dels Postgraus.

Un cop finalitzat un Postgrau, si es vol, pot començar-se l'altre, i en acabant, es pot procedir a la matrícula del Màster, del qual només quedaria per matricular i desenvolupar el Treball de Final de Màster (10 crèdits).

Per matricular-se del Màster cal haver superat el 75% dels crèdits dels Postgraus, i matricular els que en restin fins completar el Màster.

La suma dels dos Postgraus, més la redacció del Treball Final de Màster, permet l’obtenció del títol de Màster propi de la Universitat de Barcelona.

Tanmateix, els estudiants poden anar matriculant Cursos/Mòduls, sense compromís d'acabar el Postgrau o el Màster. En cas de sumar un número sufiucient de cursos superats, pot sol·licitar-se el títol de Postgrau.

Nota important per estudiants estrangers

Els estudiants amb titulacions estrangeres que requereixin carta d'acceptació per formalitzar el visat d'estudiant han de matricular íntegrament el Màster. No poden fragmentar la matrícula en mòduls ni en postgraus.

Els estudiantsamb titulacions estrangeres que no requereixin carta d'acceptació per formalitzar la matrícula, poden matricular un dels dos Postgraus de manera independent. Prèvia sol·licitud motivada, s'acceptaran matrícules a mòduls independents també d'aquest tipus d'estudiant estranger.

Preinscripció

Preinscripció: oberta dd manera permanenet per als cursos monogràfics.

Preinscripció Postrgrau Curs 17-18. Oberta fins els 15 de setembre de 2017.

Si durant el periode de preinscripció desitgeu rebre informació personalitzada, o voleu concertar una entrevista amb el Director del Màster, escriviu a lceie@ub.edu.

Un cop finalitzat el periode de preinscripció, i al llarg de tot el curs, es pot sol·licitar igualment la matrícula parcial per mòduls, contactant per e-mail amb el director del Màster.

Matrícula oberta
Màster Barcelona-Europa: Literatura i Història Comparada dels Intel·lectuals

Curs 2018-2019

Envieu un e-mail a lceie@ub.edu indicant els vostres estudis previs.

En cas de ser titulats estrangers, adjunteu còpia en PDF.

Important

És imprescindible fer la Preinscripció:

La preinscripció permet: reservar plaça, rebre informació personalitzada sobre la situació del propi expedient i, especialment en el cas d'estudiants estrangers, agilitzar els tràmits administratius.

Però: la preinscripció no és definitivament vinculant, i no compromet l'estudiant a matricular-se definitivament fins que no s'obri el període de matrícula, ni a fer pagaments a compte de la matrícula.

Ara bé: és molt convenient que tothom que estigui interessat en cursar aquests estudis realitzi la pre-inscripció on-line, ja que permet planificar millor l'oferta docent i confirmar la realització dels Postgraus: només es portaran a terme si hi ha una quantitat mínima de preinscrits.

Un cop preinscrits, us farem arribar indicacions per procedir a la matrícula.

Matrícula
Matrícula oberta a partir del 15 de juliol decada any.

Un cop rebin la comunicació d'haver estat admesos, els estudiants podran procedir a matricular-se.

El procés de matrícula es realitzarà en la Secretaria de la Facultat de Filologia (Gran Via Corts Catalanes, 585, Barcelona)

En el moment de la matrícula cal presentar la documentació acadèmica requerida per cursar estudis de Postgrau: fotocòpia del DNI, titulació de Grau o Llicenciatura (fotocòpia i original per a compulsa) (Els titulats per la Facultat de Filologia de la UB, no cal que portin el títol).

Alumnes estrangers: consulteu abans d'iniciar els tràmits aquest document. Per a més informació, contacteu amb la direcció del Màster. Els estudiants amb titulacions estrangeres que requereixin carta d'acceptació per formalitzar el visat d'estudiant han de matricular íntegrament el Màster. No poden fragmentar la matrícula en mòduls ni en postgraus. Es recomana fer aquests tràmits amb suficient antel·lació.

Estructura acadèmica

Crèdits ECTS

Màster propi de la Universitat de Barcelona, definit segons els criteris i directrius de l'Espai Europeu d'Educció Superior.

Màster: 60 crèdits ECTS.

Inclou un Treball de Final de Màster (10 crèdits ECTS)

Per matricular-se del Màster cal haver superat o tenir matriculat els 50 crèdits ECTS de Postgrau, en un o diversos cursos, o matricular-se de tots dos postgraus sencers en un sol curs.

Els estudiants de cada Postgrau no són estudiants del Màster fins que no inscriguin el Treball de Final de Màster.

Postgrau: 30 crèdits ECTS.

Curs Superior/Mòdul: 5 crèdits ECTS

Codis Matrícula

En el moment de procedir a la matrícula és convenient tenir presents els codis dels Mòduls, per tal d'evitar confusions.

 • Postgrau I

    413222 - HISTÒRIA COMPARADA DELS INTEL·LECTUALS (Troncal)

    413223 - BARCELONA: CAMP LITERARI I MIRADA URBANA 

    413224 - CAMP LITERARI I CAMP INTEL·LECTUAL A BARCELONA I

    413225 - CAMP LITERARI I CAMP INTEL·LECTUAL A BARCELONA II

    413226 - BARCELONA I LA CULTURA DURANT EL FRANQUISME

 • Postgrau II

    413228 - HISTÒRIA CULTURAL D'UN SEGLE CURT (1914-1989) 

    413229 - LA LITERATURA COMPARADA A CATALUNYA 

    413230 - CIUTATS PER PENSAR EUROPA

    413227 - EUROPEISME CULTURAL A CATALUNYA

    413229 - LA CULTURA CATALANA, ENTRE EUROPA I AMÈRICA (Troncal) 

 • Treball de Final de Màster

    413231 - TREBALL FINAL DE MÀSTER (Troncal)

Estructura modular

Al llarg del curs, anirà ofertant-se, de manera independent, la matrícula a diversos mòduls o cursos superiors universitaris.

Un cop cursats, poden aplicar-se dins del Postgrau fins sumar el número de crèdits ECTS que donen accès al títol de Postgrau, o permetin matricular el Treball de Final de Màster i accedir al títol de Màster.

Matrícula de Mòduls independents

Per matrícular-se d'un mòdul independent, cal fer la preinscripció a través del Postgrau a què pertany el mòdul, i sel·leccionar solament el mòdul concret que es vulgui matricular.

Durada dels programes

El Màster pot cursar-se en un o dos anys lectius.

Els Postgraus poden de cursar-se en un sol any lectiu.

Poden fer-se Cursos Monogràfics o Mòduls a mesura que vagin ofertant-se, i aplicar-se més endavant dins de cada postgrau o en el Màster., quan es matriculi el Treball de Final de Màster.

Titulacions parcials

En cas de no finalitzar els estudis complets, la Universitat de Barcelona podrà emetre certificacions acadèmiques parcials pels mòduls superats, segons la normativa vigent:

15 crèdits/3 mòduls: títol d'expert.

5 crèdits/1 mòdul: curs superior universitari.

Imports de Matrícula*

Matrícula Màster complet: 2400 euros

Matrícula Postgrau: 1200 euros

Matrícula Curs Monogràfic/Mòdul de Postgrau: 200 euros   

*(Tarifes de matrícula i taxes vigents des del curs 2016-2017, en aplicació d'un descompte excepcional (en context de crisi) sobre el preu de Matrícula previst oficialment.)