Mòdul TFM (Treball Final de Màster)

Objectius: 

 

Indicacions generals

Per presentar el Treball de Final de Màster (TFM), cal haver superat ja els dos postgraus que formen la part docent del Màster. Pot matricular-se alhora que els darrers mòduls que restin de la part docent, i finalitzar-lo de manera simultània als cursos, però és recomanable reservar, si més no un semestre sense cursos, per a la seva elaboració. 

El Treball de Final de Màster és la culminació dels estudis del Màster; per tant, ha de reflectir la formació rebuda durant el programa i la capacitat per a la investigació assolida per l’estudiant en el marc dels continguts estudiats. Encara que el Màster Barcelona-Europa no sigui un Màster amb orientació de Recerca, es vol aconseguir que els estudiants puguin considerar aquest TFM com una introducció a la recerca avançada en Humanitats, de manera que, en el futur, pugui ser la base d’una possible Tesi de Doctorat. 

El marc del TFM i les línies d’investigació possibles es corresponen amb les assignatures cursades per l’estudiant al llarg dels Postgraus previs. Per tant, la recerca haurà de ser dirigida per un professor del Màster (que serà considerat Tutor del TFM), que hagi estat coordinador d’un dels mòduls —és a dir, professorat de la Universitat de Barcelona—, triat per l’estudiant, d’acord amb el Director del Màster. El TFM pot ser el desenvolupament de la monografia presentada en un dels Mòduls de Postgrau.

El Treball de Final de Màster ha de demostrar la capacitat de l’estudiant per a formular una pregunta crítica, original en el seu plantejament, i desenvolupada d’acord amb l’estat de la qüestió i els precedents més importants. Caldrà exposar i debatre la principal bibliografia adduïble per a sustentar la recerca, argumentar i documentar les hipòtesis crítiques, històriques i interpretatives, i presentar unes conclusions en què es remarquin les aportacions realitzades en aquesta recerca i les seves possibilitats futures.

En el moment de triar el tema a investigar, l’estudiant proposarà la direcció del treball al professor que consideri més adient. Excepcionalment, es permetran co-direccions amb professorat d’altres màsters o Universitats, sempre que siguin Doctors, i prèvia informació al coordinador. El co-director del propi Màster serà el responsable de la recerca a efectes acadèmics i administratius.

Qüestions formals

Per començar a treballar en el Treball de Final de Màster, un cop matriculat el Mòdul TFM caldrà concertar una reunió amb el coordinador del Mòdul, per tal que l’estudiant rebi les primeres indicacions i assignar-li o triar un tutor.

El Treball de Final de Màster ha de tenir una extensió aproximada de 50-60 pàgines, més bibliografia.

L’estudiant disposa d’una sola convocatòria per curs, però pot triar entre presentar el treball en el Q1 o en el Q2. Els estudiants del Q1 hauran de lliurar el treball en la segona quinzena de gener. Els estudiants del Q2, en la primera quinzena de setembre. L’acta dels TFM és, però, única, i per tant la nota s’incorpora a l’expedient de l’estudiant en setembre del curs corresponent. És aleshores que l’estudiant pot començar a tramitar el títol de Màster. 

Protocol d’avaluació

Per a procedir a l’avaluació del Treball de Final de Màster caldrà l’autorització i informe favorable del Tutor. En cas que l’estudiant presenti al Tutor un Treball de Final de Màster que no reuneixi els requisits formals i conceptuals exigits pel Màster, l’estudiant perdria la convocatòria i hauria de tornar a matricular el Treball de Final de Màster. 

En les dates acordades amb el Coordinador del Mòdul TFM, caldrà lliurar el Treball de Final de Màster al Tutor, degudament firmat (autoritzat) pel tutor. Se’n lliuraran dues còpies: una pel tutor i una altra per l’arxiu del Màster, degudament imprès i enquadernat.

No hi haurà cap repositori digital del Màster, i des de la Direcció del Màster no es publicaran els treballs ni es faran gestions en aquest sentit. En tot cas, si el en futur la normativa de Màsters propis de la Universitat de Barcelona estableix disposicions al respecte, caldrà adaptar-s’hi, bo i entenent que l’estudiant en cap cas renuncia a la propietat intel·lectual del seu treball, i que, per tant, sempre pot declinar l’eventual proposta de publicació impulsada per un canvi de normativa de la U.B. Si l’estudiant vol publicar-lo pel seu compte, haurà de fer menció al fet que es tracta del TFM del Màster Barcelona-Europa. Literatura i Història Comparada dels Intel·lectuals.

L’avaluació del Treball de Final de Màster correspon al Tutor i al coordinador del Mòdul de TFM, que haurà rebut també l’informe del tutor. El tutor lliurarà l’informe al Director del Màster, on constarà la nota. La nota serà oficial un cop introduïda a les actes, i incorporada a l’expedient de l’alumne, que obtindrà un certificat de la direcció del Màster relatiu al seu TFM, on constarà la nota.

Les notes dels Treballs de Final de Màster es comunicaran a cada estudiant al final del procés d’avaluació. La màxima nota possible en l’acte d’avaluació és excel·lent. En els Màsters propis no hi ha Matrícules d’Honor.

 

Workshop: Exposició pública dels Treballs de Final de Màster

Cada curs, al mes de novembre, un cop avaluats els TFM, els estudiants que hagin finalitzat els estudis tindran l’opció, si ho desitgen, de participar en un workshop, en sessió pública, que consistirà en l’exposició oral davant d’un tribunal, —nomenat cada curs i al qual se l’haurà lliurat una còpia impresa del treball al setembre— i un debat posterior amb els membres del tribunal. Aquest acte no és avaluatiu. Senzillament es tracta de possibilitar que els titulats tinguin un feedback acadèmic i intel·lectual després d’una dedicació intensa a la Recerca.


 

Accés als Programes de Doctorat

D’acord amb la normativa vigent, actualment els programes de Màster propis de les Universitats no donen accés directe al programes de Doctorat. Per accedir a un programa de Doctorat cal haver cursat un Màster Universitari Oficial (Validat oficialment a tal efecte per ANECA i/o AQU) amb orientació RECERCA. Com es pot apreciar en els seu Pla Docent i en les seves activitats complementàries, el Màster Barcelona-Europa té esperit de recerca —de fet, és la proposta de formació en Postgrau del Grup de Recerca Reconegut per la UB, Generalitat i MINECO—; i els seus continguts són homologables als d’un Màster Oficial de Recerca. Per tant, considerem que és una molt bona base per plantejar-se la recerca encaminada a una futura Tesi Doctoral. En el futur està previst que la normativa evolucioni; però, pel moment, la proposta per convertir aquesta formació de Postgrau en part de la formació de Doctorat és complementar-la amb 60 ECTS d’un Màster Universitari Oficial amb orientació Recerca.

Per les afinitats amb aquest programa, es considera el més recomanable cursar el Màster Universitari en Teoria de la Literatura i Literatura Comparada de la Universitat de Barcelona. Molts del professors del Màster Barcelona-Europa són professors també en aquest programa oficial, del qual va ser també director fundador el Dr. Antoni Martí Monterde. Els continguts de tots dos màsters, sense resultar redundants, són perfectament complementaris en el marc de l’àrea de coneixement de Teoria de la Literatura i Literatura Comparada. D’aquesta manera, l’estudiant pot optar a inscriure’s en qualsevol Programa de Doctorat de les Universitats catalanes, de la resta d’Europa, o de qualsevol altra part del món.

Per coherència amb el ja exposat, es recomana inscriure’s en la línia de recerca de la mateixa àrea de coneixement: Teoria de la Literatura i Literatura Comparada del programa de Doctorat vigent en la Facultat de Filologia de la Universitat de Barcelona: Estudis Lingüístics, Literaris i Culturals. No obstant això, amb aquesta doble formació de Màster es pot optar per qualsevol programa universitari de Doctorat, fins i tot no excloent la possibilitat que un dels professors del Màster Barcelona-Europa pugui co-dirigir la Tesi Doctoral. Més informació sobre programes de Doctorat a la Facultat de Filologia de la Universitat de Barcelona: http://www.ub.edu/filologia/doctorat/oferta.htm