LITTERA (Laboratori d’Investigació i tractament de Textos Epigràfics Romans i Antics)

Investigador principal: 
Javier Velaza Frías