Què és el Pla d’Acció Tutorial?

El professorat dels Departaments de Filologia Llatina i de Filologia Grega va sentir ja fa anys, la necessitat d’introduir algun mecanisme general d’orientació i assessorament pels estudiants de Clàssiques, que no tan sols els facilités l’aprofitament en els estudis i els ajudés a resoldre dubtes i problemes durant la seva estada a la nostra facultat, sinó que també els orientés en la seva inserció professional. Per això, des del curs 2003-2004 els departaments de Filologia Llatina i de Filologia Grega estan adherits al Pla d’Acció Tutorial (PAT) que ofereix la Facultat de Filologia:

Objectius del PAT

Els objectius del Pla d’Acció Tutorial són diversos:

  • Que l’estudiant tingui la certesa que cursa un Ensenyament on se l’atén de manera personalitzada.
  • Que l’estudiant que ho desitgi pugui ser orientat en el seu itinerari curricular, ja que el servei de tutories té un caràcter voluntari per a l’alumnat.
  • Que disminueixi la taxa d’estudiants no presentats en les avaluacions.
  • Que, a través de les tutories, els Departaments de Llatí i de Grec tinguin informació de les necessitats i dels problemes dels estudiants.

Com funcionen les tutories?

El PAT de Clàssiques és dut a terme per un equip de professors dels departaments de Filologia Llatina i de Filologia Grega. Aquests professors estan en contacte amb els estudiants per mitjà de reunions individuals i de grup, que poden celebrar-se per iniciativa del tutor o de l’estudiant interessat.
Per tal d’assegurar una millor atenció als estudiants de Clàssiques, aquests es divideixen en tres grups, cadascun a càrrec d’un tutor, segons el nombre de crèdits cursats:

  • Primer Nivell: Reuneix els alumnes de nou ingrés, els que més necessiten el servei de Tutories com a font d’informació sobre els seus estudis, atesa la seva inexperiència en el funcionament de la UB. Són els alumnes que tenen 0 crèdits superats.
  • Segon Nivell: Inclou alumnes de primer curs (però no de nou ingrés) i segon curs, que tenen menys de 130 crèdits superats.
  • Tercer Nivell: Format per alumnes de tercer i quart curs, que ja són a prop de finalitzar els seus estudis i requereixen més orientació en vista a les sortides professionals. Son els que tenen amb més de 130 crèdits superats.

Quan el coordinador del PAT de Clàssiques rep els llistats dels alumnes matriculats al curs, comunica a cada alumne el grup al qual pertany i quin és el seu tutor. Després, els alumnes són convocats a una primera reunió amb el seu tutor, on aquest els explica el mètode que farà servir durant el curs.

Equip Tutorial

Coordinadora: Glòria Torres Asensio, professora agregada, Dept. de Filologia Llatina.

  • Primer grup: Laura Cabré Lunas, professora agregada, dept. de Filologia Llatina.
  • Segon grup:  Jaume Juan Castelló, professor titular, Dept. de Filologia Llatina.
  • Tercer grup: Carles Garriga Sans, professor titular, Dept. de Filologia Grega.