buen tiempo
Categoría: 

Fichas de refranes

Mostrando 1 - 20 de 1802 (página 1 de 91)
Texto Lengua o variedadorden descendente

Bbricitólə ə cannilórə / si cci nòngu̯ə ə ssi cci pióvə, / si cci férə lu sullitèllə, / sémə m mèʒʒə a ll’invirnitèllə, / si cci férə lu sóli bbónə, / da l’immèrnə sémə fórə

abrucés (variedad de la región italiana de los Abruzos)
A la Cannelora, se fiocca o piove, l'immerne è ffora; se ssole sulegne l'immerne è ffrégne abrucés (variedad de la región italiana de los Abruzos)
Archevènie de la sere, tutte lu mónne si rasserene; archevènie de la dumane, tutte lu mónne si 'mpantane abrucés (variedad de la región italiana de los Abruzos)

Qu̯anda la mundagnə sə calə lə bbrachə, vìnnətə lu cappèllə e ccúmbratə la caprə ; qu̯andə sə mèttə lu cappèllə, vìnnətə la crapə ə ccùmbrətə lu cappèllə

abrucés (variedad de la región italiana de los Abruzos)

La linə šta ggiacciatə, lu marənarə adà šta rittə

abrucés (variedad de la región italiana de los Abruzos)

Fiòcca o piòve nella Cannelòra, l’immérno è ffòra, se ppó fa no solatéjjo, stémo a mméso l’immernéjjo

abrucés (variedad de la región italiana de los Abruzos)

A la Cannəllòrə ə la Bbiasciòlə sə ccə nangu̯ə ə ssə ccə piòvə da l’immèrnə samə fòrə, sə ccə fa lu sularillə trònda jurnə də mmərnarillə

abrucés (variedad de la región italiana de los Abruzos)

Nélla cannelóra che ffiócca o che ppióve l’immèrno è ffóre ; se ffa sóle solèglio štémo a mmèʒʒo l’immernarèglio

abrucés (variedad de la región italiana de los Abruzos)

Cannilòrə, sə ccə šta lu solətillə, / jèmə m mèʒʒə a lu vərnillə, sə ccə šta lu sèlə bbònə, / da l’immèrnə sèmə fòrə

abrucés (variedad de la región italiana de los Abruzos)

Cā cannəlórə, a vərnatə jè šciutə fórə

abrucés (variedad de la región italiana de los Abruzos)

Mó vé la cannəlórə, / da lu mmiòrnə sémmə fórə ; / Ma sə ppióvə o tira vèndə, / a ju mmiòrnə sémmə déndrə

abrucés (variedad de la región italiana de los Abruzos)

La cannəlórə, la vərnatə è šciutə fórə ; / arrəspónnə Sandə Bbiagə : / – La vərnatə angórə trascə

abrucés (variedad de la región italiana de los Abruzos)

Écchə la cannəlórə ; / la mbərnatə à šcitə daforə ; / chji sa bbén gundà / qu̯aranda jórnə a da fà. Rəspónnə j’aucatə : / – Ne jèšcə la mbərnatə, / sə nə scòppə l’aucatə

abrucés (variedad de la región italiana de los Abruzos)

A lla cannəlórə ju vìərnə sə nə va fórə

abrucés (variedad de la región italiana de los Abruzos)

Sandə Bbièscə, la cannilòrə, / si cci férə nèngu̯ə e ssi cci pióvə, / si cci férə li sullarèllə / sòmə m mèʒʒə a lu virnarèllə ; / si cci férə lu sòlə bbònə, / sòmə m mèzzə a la štaggiònə

abrucés (variedad de la región italiana de los Abruzos)
Cuan el tiempo ye del tiempo, [/] nunca ye mal tiempo aragonés
Si a Candelera plora [/] l'imbierno ya está fora [/] y si no, ni dentro ni fora aragonés
Febrero, busca a sombra o perro aragonés
Güen tiempo[,] que ya salen os caracols aragonés
Gralla en el puerto, güen tiempo; gralla en la ribera, viento u serenera aragonés

Páginas