winter
Chronology category: 

Proverbs Sheets

Displaying 1 - 20 of 765 (page 1 of 39)
Text Language or varietysort descending

Sólə scurə d’auštə pòrta la nävə pə ttuttə l’immèrnə

Abruzzese

Fiòcca o piòve nella Cannelòra, l’immérno è ffòra, se ppó fa no solatéjjo, stémo a mméso l’immernéjjo

Abruzzese

Nélla cannelóra che ffiócca o che ppióve l’immèrno è ffóre ; se ffa sóle solèglio štémo a mmèʒʒo l’immernarèglio

Abruzzese

Cannilòrə, sə ccə šta lu solətillə, / jèmə m mèʒʒə a lu vərnillə, sə ccə šta lu sèlə bbònə, / da l’immèrnə sèmə fòrə

Abruzzese

Cā cannəlórə, a vərnatə jè šciutə fórə

Abruzzese

Sandə Bbièscə, la cannilòrə, / si cci férə nèngu̯ə e ssi cci pióvə, / si cci férə li sullarèllə / sòmə m mèʒʒə a lu virnarèllə ; / si cci férə lu sòlə bbònə, / sòmə m mèzzə a la štaggiònə

Abruzzese

Mó vé la cannəlórə, / da lu mmiòrnə sémmə fórə ; / Ma sə ppióvə o tira vèndə, / a ju mmiòrnə sémmə déndrə

Abruzzese
A la Cannelora, se fiocca o piove, l'immerne è ffora; se ssole sulegne l'immerne è ffrégne Abruzzese

La cannəlórə, la vərnatə è šciutə fórə ; / arrəspónnə Sandə Bbiagə : / – La vərnatə angórə trascə

Abruzzese

Écchə la cannəlórə ; / la mbərnatə à šcitə daforə ; / chji sa bbén gundà / qu̯aranda jórnə a da fà. Rəspónnə j’aucatə : / – Ne jèšcə la mbərnatə, / sə nə scòppə l’aucatə

Abruzzese

A lla cannəlórə ju vìərnə sə nə va fórə

Abruzzese
Si la Candelera plora, l'imbierno ya ye fora Aragonese
Se la Candelera plora [/] el invierno ya ye fora; [/] se no plora [/] ni ye dentro [/] ni ye fora Aragonese
Cuando a Candelera plora [/] l'imbierno ya está fora. [/] Plore que no plore [/] l'imbierno fore Aragonese
Si a Candelera plora [/] l'imbierno ya está fora [/] y si no, ni dentro ni fora Aragonese
Si en invierno hace calor[,] pronto se llenará l'abrevador Aragonese
Si en invierno tiens calor[,] o yes mozo, u luego nieva, u yes güen trabajador Aragonese
Con os puertos escaldaus ya estamos amolaus Aragonese
Verano en invierno y el invierno en verano[,] luego verá todo el monte regano Aragonese
Si pa la Candelera no plora, [/] l'invierno no ye fora Aragonese

Pages