snow, to snow
Meteorology category: 

Proverbs Sheets

Displaying 921 - 940 of 940 (page 47 of 47)
Text Language or varietysort ascending
Ta Santa Aguedeta nieu basta la bragueta Aragonese
Per Sant Andreu, [/] neu al peu; [/] per Santo Tomás, [/] un palmo más Aragonese
Per Santo Tomás, [/] neu al nas Aragonese
A la Cannelora, se fiocca o piove, l'immerne è ffora; se ssole sulegne l'immerne è ffrégne Abruzzese

Sandə Bbièscə, la cannilòrə, / si cci férə nèngu̯ə e ssi cci pióvə, / si cci férə li sullarèllə / sòmə m mèʒʒə a lu virnarèllə ; / si cci férə lu sòlə bbònə, / sòmə m mèzzə a la štaggiònə

Abruzzese

Bbricitólə ə cannilórə / si cci nòngu̯ə ə ssi cci pióvə, / si cci férə lu sullitèllə, / sémə m mèʒʒə a ll’invirnitèllə, / si cci férə lu sóli bbónə, / da l’immèrnə sémə fórə

Abruzzese

Nélla cannelóra che ffiócca o che ppióve l’immèrno è ffóre ; se ffa sóle solèglio štémo a mmèʒʒo l’immernarèglio

Abruzzese

A la Cannəllòrə ə la Bbiasciòlə sə ccə nangu̯ə ə ssə ccə piòvə da l’immèrnə samə fòrə, sə ccə fa lu sularillə trònda jurnə də mmərnarillə

Abruzzese

Fiòcca o piòve nella Cannelòra, l’immérno è ffòra, se ppó fa no solatéjjo, stémo a mméso l’immernéjjo

Abruzzese

Natale sénʒa luna sètte névi sópre una

Abruzzese

N ʒanda Catarina la nève n gim’alla špina

Abruzzese

Sandə Martinə la névə pə lə spinə

Abruzzese

La nèvə də dicíəmbrə a lla tèrrə cə mèttə i víərmə

Abruzzese

Nòvə di innérə tutt’accerə

Abruzzese

Nòvə du furberə é ttuttə selə

Abruzzese

La névə də marzə é ccómə na uazzə

Abruzzese

La näva marzaròla dura quanda la sòcər’i lla nóra

Abruzzese

La néva marzulinə dura da la sér’a la matinə

Abruzzese

Qu̯ann’a Mmajjano piòve e a Vvejjino fiòcca, fecúrate che ffa n-gim’a lla Ròcca

Abruzzese

Sólə scurə d’auštə pòrta la nävə pə ttuttə l’immèrnə

Abruzzese

Pages