predicción
Categoría: 

Fichas de refranes

Mostrando 1 - 20 de 4348 (página 1 de 218)
Texto Lengua o variedadorden descendente

Écchə la cannəlórə ; / la mbərnatə à šcitə daforə ; / chji sa bbén gundà / qu̯aranda jórnə a da fà. Rəspónnə j’aucatə : / – Ne jèšcə la mbərnatə, / sə nə scòppə l’aucatə

abrucés (variedad de la región italiana de los Abruzos)

Qu̯anda la mundagnə sə calə lə bbrachə, vìnnətə lu cappèllə e ccúmbratə la caprə ; qu̯andə sə mèttə lu cappèllə, vìnnətə la crapə ə ccùmbrətə lu cappèllə

abrucés (variedad de la región italiana de los Abruzos)

La cannəlórə, la vərnatə è šciutə fórə ; / arrəspónnə Sandə Bbiagə : / – La vərnatə angórə trascə

abrucés (variedad de la región italiana de los Abruzos)

Mó vé la cannəlórə, / da lu mmiòrnə sémmə fórə ; / Ma sə ppióvə o tira vèndə, / a ju mmiòrnə sémmə déndrə

abrucés (variedad de la región italiana de los Abruzos)

Sandə Bbièscə, la cannilòrə, / si cci férə nèngu̯ə e ssi cci pióvə, / si cci férə li sullarèllə / sòmə m mèʒʒə a lu virnarèllə ; / si cci férə lu sòlə bbònə, / sòmə m mèzzə a la štaggiònə

abrucés (variedad de la región italiana de los Abruzos)

La linə šta ggiacciatə, lu marənarə adà šta rittə

abrucés (variedad de la región italiana de los Abruzos)

Cannilòrə, sə ccə šta lu solətillə, / jèmə m mèʒʒə a lu vərnillə, sə ccə šta lu sèlə bbònə, / da l’immèrnə sèmə fòrə

abrucés (variedad de la región italiana de los Abruzos)

Cā cannəlórə, a vərnatə jè šciutə fórə

abrucés (variedad de la región italiana de los Abruzos)

Natale sénʒa luna sètte névi sópre una

abrucés (variedad de la región italiana de los Abruzos)

Lu harbinə pòrtə lu ffiaschə arrét’a la schjinə

abrucés (variedad de la región italiana de los Abruzos)

A la Cannəllòrə ə la Bbiasciòlə sə ccə nangu̯ə ə ssə ccə piòvə da l’immèrnə samə fòrə, sə ccə fa lu sularillə trònda jurnə də mmərnarillə

abrucés (variedad de la región italiana de los Abruzos)
Archevènie de la sere, tutte lu mónne si rasserene; archevènie de la dumane, tutte lu mónne si 'mpantane abrucés (variedad de la región italiana de los Abruzos)

Qu̯andə də ggiuvəddì lu sólə nʒacchə, primə də dumènəch’avémə l’acqu̯ə

abrucés (variedad de la región italiana de los Abruzos)

Sólə scurə d’auštə pòrta la nävə pə ttuttə l’immèrnə

abrucés (variedad de la región italiana de los Abruzos)

Bbricitólə ə cannilórə / si cci nòngu̯ə ə ssi cci pióvə, / si cci férə lu sullitèllə, / sémə m mèʒʒə a ll’invirnitèllə, / si cci férə lu sóli bbónə, / da l’immèrnə sémə fórə

abrucés (variedad de la región italiana de los Abruzos)

Qu̯andə la məndagnə sə mèttə ḍi cappèḍḍə, u̯ìnnətə lə crapə ə ccumbrə ḍi manteḍḍə ; qu̯andə la məndagnə sə ʃbbrachə, u̯innə lə crapə ə ccumbrə ḍi mantèḍḍə

abrucés (variedad de la región italiana de los Abruzos)

Luna m bbiédə, marənarə aggiacciatə, lun’aggiacciatə, marənarə m biédə

abrucés (variedad de la región italiana de los Abruzos)

Cilə a ttòppə də lanə si nim bbiéu̯və ujjə, piéu̯və dumanə

abrucés (variedad de la región italiana de los Abruzos)
Si canta o porpuz[,] quítate o capuz aragonés
Si chilan as falcillas[,] ya pues regar os tiestos aragonés

Páginas