good weather
Meteorology category: 

Proverbs Sheets

Displaying 1781 - 1800 of 1802 (page 90 of 91)
Text Language or varietysort ascending
Si la Candelera plora, l'imbierno ya ye fora Aragonese
Si la Candelera plora, l'imbierno ya ye fuera[;] y si no plora, ni adentro ni afuera Aragonese
Si la Candelera plora, ya está o invierno fora; y si no plora, ni dentro ni fora Aragonese
Si la Candelera plora, el invierno ya está fora Aragonese
O día de san Benito pasa o cuculo o mar[,] y si no lo pasa[,] se queda dillá Aragonese
Febrero, busca a sombra o perro Aragonese
Si a Candelera plora [/] l'imbierno ya está fora [/] y si no, ni dentro ni fora Aragonese
A la Cannelora, se fiocca o piove, l'immerne è ffora; se ssole sulegne l'immerne è ffrégne Abruzzese
Archevènie de la sere, tutte lu mónne si rasserene; archevènie de la dumane, tutte lu mónne si 'mpantane Abruzzese

A lla cannəlórə ju vìərnə sə nə va fórə

Abruzzese

Écchə la cannəlórə ; / la mbərnatə à šcitə daforə ; / chji sa bbén gundà / qu̯aranda jórnə a da fà. Rəspónnə j’aucatə : / – Ne jèšcə la mbərnatə, / sə nə scòppə l’aucatə

Abruzzese

La cannəlórə, la vərnatə è šciutə fórə ; / arrəspónnə Sandə Bbiagə : / – La vərnatə angórə trascə

Abruzzese

Mó vé la cannəlórə, / da lu mmiòrnə sémmə fórə ; / Ma sə ppióvə o tira vèndə, / a ju mmiòrnə sémmə déndrə

Abruzzese

Sandə Bbièscə, la cannilòrə, / si cci férə nèngu̯ə e ssi cci pióvə, / si cci férə li sullarèllə / sòmə m mèʒʒə a lu virnarèllə ; / si cci férə lu sòlə bbònə, / sòmə m mèzzə a la štaggiònə

Abruzzese

Cā cannəlórə, a vərnatə jè šciutə fórə

Abruzzese

Bbricitólə ə cannilórə / si cci nòngu̯ə ə ssi cci pióvə, / si cci férə lu sullitèllə, / sémə m mèʒʒə a ll’invirnitèllə, / si cci férə lu sóli bbónə, / da l’immèrnə sémə fórə

Abruzzese

Cannilòrə, sə ccə šta lu solətillə, / jèmə m mèʒʒə a lu vərnillə, sə ccə šta lu sèlə bbònə, / da l’immèrnə sèmə fòrə

Abruzzese

Nélla cannelóra che ffiócca o che ppióve l’immèrno è ffóre ; se ffa sóle solèglio štémo a mmèʒʒo l’immernarèglio

Abruzzese

A la Cannəllòrə ə la Bbiasciòlə sə ccə nangu̯ə ə ssə ccə piòvə da l’immèrnə samə fòrə, sə ccə fa lu sularillə trònda jurnə də mmərnarillə

Abruzzese

Fiòcca o piòve nella Cannelòra, l’immérno è ffòra, se ppó fa no solatéjjo, stémo a mméso l’immernéjjo

Abruzzese

Pages