Proverbi sardi trasportati in lingua italiana e confrontati con quelli degli antichi popoli. A cura de Giulio Angioni
Author: 
SPANO, Giovanni
Editorial: 
Ilisso
Place of edition: 
Nuoro
Publication date: 
1997 [1871]
Proverbs
Mostrant 21 - 40 de 67 (pàgina 2 de 4)
Refranyordenació ascendent A la font

Sa fa béttala in infustu, et su trigu in fustu

Pàgina:
139
Sub voce:

Sa die de sanctu Callistu / Quand'est asciutta et bentosa, / Annada sicca et belosa, / Quand'est infusta et serena / Annada bona et piena

Pàgina:
56
Sub voce:
Annada, Annu

Sa die bona dai su manzanu si paret

Pàgina:
127
Sub voce:
Die

S'jerru non istat in chelu

Pàgina:
190
Sub voce:
Jerru

Qui timet sa biddia ispectet su nie

Pàgina:
243
Sub voce:
Nie

Quando si hat su bentu[,] si bentulat

Pàgina:
72
Sub voce:
Bentu

Quando movit Pittinuri totu bi suni

Pàgina:
287

Pustis de sa tempesta benit calma / Abba et bentu benint a passare

Pàgina:
335
Sub voce:
Tempesta

Octo dies innantis, octo dies pustis de Sancta Maria ispezzat attunzu

Pàgina:
62

Non seghes mai ua pioende

Pàgina:
351
Sub voce:
Ua

Nocte isteddada, nie a carrada

Pàgina:
245
Sub voce:
Nocte

Nocte isteddada, die imbruttada

Pàgina:
245
Sub voce:
Nocte

Ne sàpadu senza sole, nen femina senza amore

Pàgina:
147 y 323
Sub voce:
Femina y Sapadu.

Monte Sanctu est cuguddadu, in Minerva hat neulore, temporada manna est custa

Pàgina:
230
Sub voce:
Monte

Monte Rasu est cuguddadu, in Minerva hat neulore, temporada manna est custa

Pàgina:
243
Sub voce:
Neula, neulore

Martu siccu[,] massaju riccu

Pàgina:
219
Sub voce:
Martu

Martu marzosu

Pàgina:
219
Sub voce:
Martu

Maju, aqua a spaju

Pàgina:
208
Sub voce:
Maju

Lughìa netta, Pascha brutta, Lughìa brutta Pascha neta

Pàgina:
203
Sub voce:
Lughìa

Lentore in herva, narat serenidade

Pàgina:
199
Sub voce:
Lentore

Pàgines