Programa / Programa

Divendres, 13 de juny

Primera ponència convidada i comunicacions

Lloc: Sala de Professors de l’Edifici Josep Carner

(Facultat de Filologia de la UB)

 

9-9:45 h.
Registre dels participants

9:45-10 h.
Acte d’inauguració

10-11 h.
Ponència de Ramón de Andrés (Universitat d’Oviedo): Medición de fronteras lingüísticas: una aplicación al asturiano y sugerencias para el aragonés.

11-11:30 h.
Pausa amb cafè

11:30-12 h.
Presentació de l’exposició L’aragonés, luenga biba, a càrrec d’Antonio de la Rosa Botaya (CAB)

12-14 h.
Comunicacions de Gargallo & Franco, Mott, Bueno i Gracia

15:30-17:30 h.
Comunicacions de Hijazo-Gascón et alii, Nabarro, Simón i Lera

17:30-18 h.
Pausa amb cafè

18-20 h.
Comunicacions de Lamora, Campos, López Susín i Nagore

21 h.
Sopar al Centro Aragonés de Barcelona

23 h.
Actuació musical al Centro Aragonés de Barcelona

 

 

Dissabte, 14 de juny

Segona ponència convidada, comuinicacions i activitats culturals

Llocs: Seu d’Alumni UB (Gran Via de les Corts Catalanes, 582) i CAB

 

10-11 h.
Ponència de Juan Carlos Moreno Cabrera: Dialectología e ideología: el caso del aragonés.

11-13 h. (Alumni UB)
Comunicacions de Negredo, Martínez & Paricio, Martínez et alii i Tomás

13-14 h.
Vermut musical al CAB

16 h.
Excursió guiada pels llocs “aragonesos” de Barcelona

 

 

Biernes, 13 de chunio

Primera ponenzia conbidata y comunicazions

Puesto: Sala de Profesors de l’Edifizio Josep Carner

(Facultá de Filolochía de la UB)

 

9-9:45 oras.
Rechistro d’os partizipans

9:45-10 oras.
Auto d’ inaugurazión

10-11 oras.
Ponenzia de Ramón de Andrés (Unibersidá d’Obiedo): Medición de fronteras lingüísticas: una aplicación al asturiano y sugerencias para el aragonés.

11-11:30 oras.
Pausa con café

11:30-12 oras.
Presentazión d’a exposizión L’aragonés, luenga biba, a cuentas d’Antonio de la Rosa Botaya (CAB)

12-14 oras.
Comunicaczons de Gargallo & Franco, Mott, Bueno y Gracia

15:30-17:30 oras.
Comunicazions de Hijazo-Gascón et alii, Nabarro, Simón y Lera

17:30-18 oras.
Pausa con café

18-20 oras.
Comunicazions de Lamora, Campos, López Susín y Nagore

21 oras.
Zena en o Centro Aragonés de Barzelona

23 oras.
Autuazión mosical en o Centro Aragonés de Barzelona

 

 

Sabado, 14 de chunio

Segunda ponenzia conbidata, comunicazions y autibidaz culturals

Puestos: Sede de Alumni UB (Gran Via de les Corts Catalanes, 582) y CAB

 

10-11 oras.
Ponenzia de Juan Carlos Moreno Cabrera: Dialectología e ideología: el caso del aragonés.

11-13 oras. (Alumni UB)
Comunicazions de Negredo, Martínez & Paricio, Martínez et alii y Tomás

13-14 oras.
Bermú mosical en o CAB

16 oras.
Excursión guiada por os puestos “aragoneses” de Barzelona