predicció
Category: 

Fitxes de refranys

Mostrant 1 - 20 de 4348 (pàgina 1 de 218)
Text Llengua o varietatordenació descendent

Écchə la cannəlórə ; / la mbərnatə à šcitə daforə ; / chji sa bbén gundà / qu̯aranda jórnə a da fà. Rəspónnə j’aucatə : / – Ne jèšcə la mbərnatə, / sə nə scòppə l’aucatə

abrucès (varietat de la regió italiana dels Abruços)

Qu̯anda la mundagnə sə calə lə bbrachə, vìnnətə lu cappèllə e ccúmbratə la caprə ; qu̯andə sə mèttə lu cappèllə, vìnnətə la crapə ə ccùmbrətə lu cappèllə

abrucès (varietat de la regió italiana dels Abruços)

La cannəlórə, la vərnatə è šciutə fórə ; / arrəspónnə Sandə Bbiagə : / – La vərnatə angórə trascə

abrucès (varietat de la regió italiana dels Abruços)

Mó vé la cannəlórə, / da lu mmiòrnə sémmə fórə ; / Ma sə ppióvə o tira vèndə, / a ju mmiòrnə sémmə déndrə

abrucès (varietat de la regió italiana dels Abruços)

Sandə Bbièscə, la cannilòrə, / si cci férə nèngu̯ə e ssi cci pióvə, / si cci férə li sullarèllə / sòmə m mèʒʒə a lu virnarèllə ; / si cci férə lu sòlə bbònə, / sòmə m mèzzə a la štaggiònə

abrucès (varietat de la regió italiana dels Abruços)

La linə šta ggiacciatə, lu marənarə adà šta rittə

abrucès (varietat de la regió italiana dels Abruços)

Cannilòrə, sə ccə šta lu solətillə, / jèmə m mèʒʒə a lu vərnillə, sə ccə šta lu sèlə bbònə, / da l’immèrnə sèmə fòrə

abrucès (varietat de la regió italiana dels Abruços)

Cā cannəlórə, a vərnatə jè šciutə fórə

abrucès (varietat de la regió italiana dels Abruços)

Natale sénʒa luna sètte névi sópre una

abrucès (varietat de la regió italiana dels Abruços)

Lu harbinə pòrtə lu ffiaschə arrét’a la schjinə

abrucès (varietat de la regió italiana dels Abruços)

A la Cannəllòrə ə la Bbiasciòlə sə ccə nangu̯ə ə ssə ccə piòvə da l’immèrnə samə fòrə, sə ccə fa lu sularillə trònda jurnə də mmərnarillə

abrucès (varietat de la regió italiana dels Abruços)
Archevènie de la sere, tutte lu mónne si rasserene; archevènie de la dumane, tutte lu mónne si 'mpantane abrucès (varietat de la regió italiana dels Abruços)

Qu̯andə də ggiuvəddì lu sólə nʒacchə, primə də dumènəch’avémə l’acqu̯ə

abrucès (varietat de la regió italiana dels Abruços)

Sólə scurə d’auštə pòrta la nävə pə ttuttə l’immèrnə

abrucès (varietat de la regió italiana dels Abruços)

Bbricitólə ə cannilórə / si cci nòngu̯ə ə ssi cci pióvə, / si cci férə lu sullitèllə, / sémə m mèʒʒə a ll’invirnitèllə, / si cci férə lu sóli bbónə, / da l’immèrnə sémə fórə

abrucès (varietat de la regió italiana dels Abruços)

Qu̯andə la məndagnə sə mèttə ḍi cappèḍḍə, u̯ìnnətə lə crapə ə ccumbrə ḍi manteḍḍə ; qu̯andə la məndagnə sə ʃbbrachə, u̯innə lə crapə ə ccumbrə ḍi mantèḍḍə

abrucès (varietat de la regió italiana dels Abruços)

Luna m bbiédə, marənarə aggiacciatə, lun’aggiacciatə, marənarə m biédə

abrucès (varietat de la regió italiana dels Abruços)

Cilə a ttòppə də lanə si nim bbiéu̯və ujjə, piéu̯və dumanə

abrucès (varietat de la regió italiana dels Abruços)
Si canta o porpuz[,] quítate o capuz aragonès
Si chilan as falcillas[,] ya pues regar os tiestos aragonès

Pàgines