abrucès (varietat de la regió italiana dels Abruços)

Fitxes de refranys

Mostrant 1 - 20 de 37 (pàgina 1 de 2)
Textordenació ascendent

Sə ppióvə a ssanda Bbəbbianə, pióvə nu mésə ə nna səttəmanə

Sólə scurə d’auštə pòrta la nävə pə ttuttə l’immèrnə

Sandə Martinə la névə pə lə spinə

Sandə Bbièscə, la cannilòrə, / si cci férə nèngu̯ə e ssi cci pióvə, / si cci férə li sullarèllə / sòmə m mèʒʒə a lu virnarèllə ; / si cci férə lu sòlə bbònə, / sòmə m mèzzə a la štaggiònə

Qu̯ann’a Mmajjano piòve e a Vvejjino fiòcca, fecúrate che ffa n-gim’a lla Ròcca

Qu̯andə la məndagnə sə mèttə ḍi cappèḍḍə, u̯ìnnətə lə crapə ə ccumbrə ḍi manteḍḍə ; qu̯andə la məndagnə sə ʃbbrachə, u̯innə lə crapə ə ccumbrə ḍi mantèḍḍə

Qu̯andə də ggiuvəddì lu sólə nʒacchə, primə də dumènəch’avémə l’acqu̯ə

Qu̯anda la mundagnə sə calə lə bbrachə, vìnnətə lu cappèllə e ccúmbratə la caprə ; qu̯andə sə mèttə lu cappèllə, vìnnətə la crapə ə ccùmbrətə lu cappèllə

Quande piove a lu mese di ggiugne tutte lu monne si disctrujie

Pröma Natälə né ffraddə ə nné ffämə ; dòpə Natälə fradd’ə ffäme

Pióvə ə fférə lu sólə, tuttə lə vicchjə va nn’ammórə

Nòvə du furberə é ttuttə selə

Nòvə di innérə tutt’accerə

Nélla cannelóra che ffiócca o che ppióve l’immèrno è ffóre ; se ffa sóle solèglio štémo a mmèʒʒo l’immernarèglio

Natale sénʒa luna sètte névi sópre una

Natale cójjo sòlo, Pasqu̯a cójjo tizzóno

N ʒanda Catarina la nève n gim’alla špina

Mó vé la cannəlórə, / da lu mmiòrnə sémmə fórə ; / Ma sə ppióvə o tira vèndə, / a ju mmiòrnə sémmə déndrə

Luna m bbiédə, marənarə aggiacciatə, lun’aggiacciatə, marənarə m biédə

Lu harbinə pòrtə lu ffiaschə arrét’a la schjinə

Pàgines